Driftinformation:
0 Afbrud
NETKUNDER

Tilmelding af elproducerende anlæg

Læs hvad skal du gøre i forbindelse med tilmelding af sol-, vindkraftanlæg samt øvrige elproducerende anlæg til Cerius elnet.

Sådan gør du:

  • Før du kan tilmelde dit anlæg, skal du have tildelt et ’Tilsagns-ID' fra Energinet/Energistyrelsen. På dereshjemmeside kan du læse mere om 'Tilsagns-ID', og hvordan det bliver tildelt.
  • Sammen med et 'Tilsagns-ID' og en udfyldt stamdatablanket kan din installatør tilmelde dit anlæg til Cerius. Stamdatablankettenkan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside..
  • Når dit anlæg er oprettet hos Cerius, bliver der genereret et GSRN-nummer. Det er anlæggets ID-nummer, som er 18 cifre langt. Dette ID-nummer skal bruges til ansøgning om endelig afgørelse om nettoafregning og pristillæg. Du kan få dit GSRN-nummer ved at rette henvendelse til din elleverandør.
  • Når Cerius har modtaget tilmelding med oplysninger om stamdata fra din installatør og brev fra Energinet.dk om valgt afregningsform og godkendelse, kan vi anvise anlægget.
  • Når anlægget er anvist, må din installatør foretage den elektriske tilslutning.

For anlæg over 11 kW skal der udarbejdes en Nettilslutningsaftale med Cerius. Nettilslutningsaftalen beskriver de både administrative og tekniske krav, der skal være opfyldt inden tilslutning af dit anlæg. Vi fremsender aftalen til dig umiddelbart efter, at vi har modtaget din tilmelding. Aftalen skal være returneret i underskrevet tilstand, før vi kan anvise anlægget.

Nedenfor kan du se eksempler på udformningen af nettilslutningsaftalen.

Cerius er godkendt til at benytte standardsaftalen for nettilslutning af solcelleanlæg, der er større end 11kW og mindre end eller lig 25 MW.

Download standardaftalen

Godkendelse fra Dansk Energi

Dansk Energi har den 5. september 2013 i medfør af Elforsyningslovens § 73B anmeldt standardaftale for nettilslutning af solcelleanlæg større end 11kW og mindre end eller lig 25 MW til Energitilsynet.

Cerius har den 23. maj 2014 metodeanmeldt benyttelse af standardaftalen. Den 2. juli 2014 har Energitilsynet i medfør af Elforsyningslovens § 73 B taget standardaftalen til efterretning, og den 3. juli 2014 har Energitilsynet jf. metodebekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2 godkendt, at Cerius kan benytte standardaftalen.

Cerius er godkendt til at benytte standardsaftalen for nettilslutning af vindkraftanlæg større end 11 kW og mindre end eller lig med 25 MW.

Download standardaftalen

Godkendelse fra Dansk Energi

Dansk Energi har den 2. september 2014 i medfør af Elforsyningslovens §73B anmeldt standardaftale for nettilsluttede vindkraftanlæg større end 11 kW og mindre end eller lig med 25 MW til Energitilsynet.

Cerius har den 23. maj 2014 metodeanmeldt benyttelse af standardaftalen. Den 6. august 2015 har Energitilsynet jf. Metodebekendtgørelsen §1, stk. 1 og 2 godkendt Cerius benyttelse af standardaftalen.

I Nettilslutningsbekendtgørelsen bliver det fastslået, at vindmølleejere har fået nedsat vindmølleabonnementet imod at betale netselskabets faktiske omkostninger til drift og vedligehold af afregningsmåleren.

Det betyder at Cerius kan viderefakturere omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse eller udskiftning af afregningsmåler, målertransformer, samt kalibrering og aflæsning af måleren.

Læs hele bekendtgørelsen

Som netselskab er Cerius ansvarlig for, at ændringer af eksisterende VE-anlæg bliver indberettet i Stamdataregisteret hos Energistyrelsen.
Det betyder derfor, at der skal laves en tilmelding via Installationsblanketten, hvis en installation eller et anlæg ændres.

Hvis du ændrer på et eksisterende anlæg skal du være opmærksom på, at der ikke må ændres på anlæg godkendt på gl. ordning (Nettoafregningsgruppe 6), hvis ikke Energistyrelsen har godkendt det på forhånd. Og såfremt komponenterne ikke er identiske, så skal Energistyrelsen godkende ændringen, før delene skiftes.

Se mere på www.ens.dk

SAMMENKOBLINGSAFTALE

Sammenkoblingsaftale for anlæg over 11 kW

Aftalen mellem dig som elproducent og Cerius regulerer vilkår for:

  • Hvordan anlægget etableres og drives
  • Gældende tekniske forskrifter
  • Hvordan Cerius opfylder en tilstrækkelig og sikker elforsyning i forsyningsområdet
  • Cerius’s forpligtelse til at aftage strøm fra dit elproducerende anlæg

Anlægget skal overholde retningslinjer og forskrifter udstedt af Energinet.dk

Læs mere på Energinets hjemmeside

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2017