Tilslutning med Fuld Netadgang for forbrugsanlæg

Vær opmærksom på, at informationen herunder er vejledende. En komplet beskrivelse af de nærmere betingelser vil altid fremgå af den konkrete nettilslutningsaftale, du indgår med Cerius. Læs om, hvad en nettilslutningsaftale indeholder her.

Alle borgere, virksomheder og organisationer har ret til at blive tilsluttet elnettet. Cerius har ansvaret for, at elnettet i vores forsyningsområde har kapacitet til, at kunder kan blive tilsluttet på en måde, der matcher deres behov.

Ved tilslutning med fuld netadgang (FNA) stiller Cerius elnettet til rådighed for transport det fulde effektbehov til dit tilslutningspunkt. Fuld netadgang indebærer, at elnettets kapacitet udbygges således, at den ønskede produktion kan modtages og transporteres i elnettet.

For kunder i kategori C (private og mindre erhvervsdrivende)

Hvis du ønsker at etablere nye forbrugsanlæg, f.eks. et nyt hus, eller ønsker at udvide din nuværende installation, skal du bede din elinstallatør kontakte os.  

Hvis du bor i en ejendom sammen med andre, skal ejeren af ejendommen stå for etableringen af anlægget. 

Cerius oplyser din elinstallatør om, hvor du kan blive tilsluttet (dit tilslutningspunkt), og om det er nødvendigt at udbygge eller forstærke elnettet for at tilslutte dit produktionsanlæg. Cerius afklarer løbende de nødvendige forhold med din elinstallatør.

Du betaler tilslutningsbidrag for at få adgang til elnettet med fuld netadgang.  Tilslutningsbidraget dækker Cerius’ udgifter til at tilpasse elnettet, så vi kan forsyne dig med el.  

Tilslutningsbidraget er en engangsbetaling og giver rettighed til permanent forsyning til matriklen, som forsyningen er knyttet til. 

Tilslutningsbidraget er fastsat efter takster, som er godkendt af Forsyningstilsynet. Se Cerius’ gældende tilslutningsbidrag her.

Du skal selv fremføre tilslutningskabel og afholde alle omkostninger frem til det anviste tilslutningspunkt. 

Du betaler desuden gældende netabonnement og tariffer for dit forbrug, som afregnes via din elleverandør.

Ved fuld netadgang stiller vi elnettet til rådighed for transport af elektricitet til og fra din installation.  

Vi sikrer, at du altid har det leveringsomfang til rådighed, som du har betalt for. Leveringsomfanget angiver den maksimale strøm, som du er berettiget til at trække fra det kollektive elnet.  

Fuld netadgang indebærer også, at vi sikrer mulighed for, at du får strøm i tilfælde af en fejl i elnettet, f.eks. et havari af en transformerstation eller en graveskade på et kabel. Det betyder, at forsyningen i de fleste tilfælde opretholdes via en alternativ løsning, indtil fejlen er udbedret. Se aktuel driftinformation her.

Du skal derfor ikke gøre noget i den daglige drift. Det er vores ansvar at planlægge, etablere og drive de nødvendige forsyningsanlæg til at sikre din forsyningskvalitet og en høj forsyningssikkerhed. 

Du har dog altid sammen med din elinstallatør ansvaret for driften af de elektriske installationer, som du ejer. Se vilkårene i tilslutningsbestemmelserne her.

For kunder i kategorierne B-lav, B-høj, A-lav og A-høj

Når du etablerer nye forbrugsanlæg eller udvider eksisterende anlæg, skal du anmode Cerius om nettilslutning.  

Du sender anmodningen fra Cerius’ hjemmeside. Du skal bl.a. oplyse om den fysiske placering af dit forbrugsanlæg, ejerforhold, kontaktoplysninger og en detaljeret projektbeskrivelse, herunder det ønskede leveringsomfang. Det ønskede leveringsomfang kan afvige fra forbrugsanlæggets maksimalt mulige forbrug.  

På baggrund af dine oplysninger screener Cerius for indikativ anvisning af tilslutningspunkt og oplyser dig om tilslutningspunkt og din kundekategori. Samtidig giver vi en indikativ tidshorisont for, hvornår den nødvendige kapacitet i elnettet er plads, og det i øvrigt er muligt at tilslutte dit anlæg. 

I samarbejde med Energinet vurderer vi, om store forbrugsanlæg skal tilsluttes direkte til transmissionsnettet. I sådanne tilfælde vil vi overdrage din henvendelse til Energinet. 

Efter den indledende screening for tilslutning afklarer vi i fællesskab de mere specifikke tekniske forhold. Når det er på plads, indgår du en nettilslutningsaftale med netselskabet, hvor det endelige tilslutningspunkt fastlægges, og derefter kan det nødvendige arbejde gå i gang.  

Det er vigtigt, at du som elinstallatør udfylder og indsender en installationsblanket (ISB), så opsætning af afregningsmåling er på plads. Kunden skal desuden vælge elleverandør. 

Som elinstallatør skal du sikre, at installationen og forbrugsanlægget overholder kravene i fællesregulativet og gældende tilslutningsbestemmelser. Derudover er kunden ansvarlig for, at elanlægget overholder grænseværdierne for forstyrrelser af elkvaliteten, som fremgår af de tekniske betingelser til forbrugsanlæg fra Green Power Denmark.

Ved betaling af et tilslutningsbidrag opnår du fuld netadgang og dermed ret til at få transporteret elektricitet i tilslutningspunktet inden for det aftalte leveringsomfang.  

Tilslutningsbidraget er en engangsbetaling. Din ret til levering er permanent og knyttet til matriklen.  

Tilslutningsbidraget dækker Cerius’ udgifter til at tilpasse elnettet, så vi kan forsyne dig med el. Det er fastsat efter gældende takster, som er godkendt af Forsyningstilsynet. Se Cerius’ takster for tilslutningsbidrag her.

Ved fuld netadgang stiller vi vores net til rådighed for transport af elektricitet til dit tilslutningspunkt. Vi sikrer at der er det leveringsomfang til rådighed, som der er betalt for. Leveringsomfanget angiver den mængde strøm, som kunden er berettiget til at trække fra det kollektive elnet.  

Kunden betaler de gældende abonnementer og tariffer hos Cerius for sit forbrug. 

Kunden skal desuden selv fremføre tilslutningskabel og afholde alle omkostninger frem til det anviste tilslutningspunkt.

Fuld netadgang indebærer, at vi sikrer mulighed for, at forsyningen opretholdes i tilfælde af en fejl i elnettet, f.eks. et havari af en transformerstation eller en graveskade på et kabel. Det betyder, at forsyningen i de fleste tilfælde opretholdes via alternative løsninger, indtil fejlen er udbedret. Se aktuel driftinformation her.

Det er vores ansvar at planlægge, etablere og drive de nødvendige forsyningsanlæg til at sikre din forsyningskvalitet og en høj forsyningssikkerhed.  

En virksomhed, som er nettilsluttet i kundekategori B-høj, A-lav eller A-høj, skal som driftsansvarlig virksomhed udpege en godkendt driftsansvarlig person, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg. Du indgår som driftsansvarlig virksomhed en sammenkoblingsaftale med Cerius. Aftalen beskriver samarbejdet i ejer- og driftsgrænsefladen, og hvordan du som driftsansvarlig virksomhed varetager den løbende dialog om din nettilslutning med os. 

Kunden har sammen med sin elinstallatør ansvaret for driften af de elektriske installationer, som kunden ejer. 

Du kan læse mere om vilkårene i tilslutningsbestemmelserne