Tilslutning med Fuld Netadgang for produktionsanlæg

Vær opmærksom på, at informationen herunder er vejledende. En komplet beskrivelse af de nærmere betingelser vil altid fremgå af den konkrete nettilslutningsaftale, du indgår med Cerius. Læs om, hvad en nettilslutningsaftale indeholder her.

Alle borgere, virksomheder og organisationer har ret til at blive tilsluttet elnettet. Cerius har ansvaret for, at elnettet i vores forsyningsområde har kapacitet til, at kunder kan blive tilsluttet på en måde, der matcher deres behov.

Ved tilslutning med fuld netadgang (FNA) stiller Cerius elnettet til rådighed for transport det fulde effektbehov til dit tilslutningspunkt. Fuld netadgang indebærer, at elnettets kapacitet udbygges således, at den ønskede produktion kan modtages og transporteres i elnettet.

For kunder i kategori C (private og mindre erhvervsdrivende)

Hvis du ønsker at etablere nye elproduktionsanlæg (f.eks. solceller) og dermed blive producent af el, skal du bede din elinstallatør kontakte Cerius. Det samme gælder, hvis produktionsanlægget skal være en del af din nuværende installation, og du dermed bliver egenproducent. Produktion omfatter også batterier, hvis du ønsker, at dit batteri skal kunne sende energi til elnettet. 

Generelt vil der i eksisterende tilslutninger i lavspændingsnettet, f.eks. parcelhuse, kunne tilsluttes produktionsanlæg, så du som kunde bliver egenproducent af el. Hvis du bor i en ejendom sammen med andre, skal ejeren af ejendommen etablere anlægget. 

Cerius oplyser din elinstallatør om tilslutningspunktet, og om det er nødvendigt at udvide eller forstærke elnettet for at tilslutte dit produktionsanlæg. Cerius afklarer løbende de nødvendige forhold med din elinstallatør.

Læs særligt om tilmelding af solcelleanlæg her.

Som kunde i elnettet har du et bestemt leveringsomfang for forbrug. Ved etablering af et produktionsanlæg skal du tilkøbe et indfødningsomfang, som giver dig adgang til at levere el til elnettet. 

Produktion op til 50 kW indgår i dit leveringsomfang. Hvis dit anlæg er over 50 kW, og hvis dit indfødningsomfang overstiger dit leveringsomfang, skal du tilkøbe et indfødningsomfang for den effekt, dit anlæg producerer til elnettet. Det sker ved, at du betaler tilslutningsbidrag til Cerius og Energinet efter gældende takster. Se Cerius’ gældende takster for tilslutningsbidrag her.

Din betaling af tilslutningsbidrag dækker Cerius’ udgifter til at tilpasse elnettet, så det kan aftage din elproduktion. 

Du skal selv fremføre tilslutningskabel og afholde alle omkostninger frem til det anviste tilslutningspunkt. 

Som producent eller egenproducent betaler du abonnementer og tariffer for indfødning til Cerius og Energinet. Du finder Energinets gældende takster her. 

Hvis du ønsker at levere overskudsenergi til elnettet, skal du have en aftale med en produktionselleverandør. Du kan finde en oversigt over produktionselleverandører hos Energinet.

Cerius sørger for, at dit produktionsanlæg bliver registreret i Energistyrelsens stamdataregister for elproducerende anlæg.

Din elinstallatør skal sørge for, at dit anlæg overholder reglerne for nettilslutning af elproducerende anlæg. 

Din elinstallatør kan aktivere produktionsanlægget, når de nødvendige anlæg og ændringer omkring måling og afregning af energien er udført, og Cerius har godkendt og anvist den tilmeldte sag i Installationsblanketten.

Du har i samarbejde med din elinstallatør ansvaret for driften af de elektriske installationer, som du ejer. Det er Cerius’ ansvar at planlægge, etablere og drive de forsyningsanlæg, som sikrer, at dit produktionsanlæg kan levere energi til elnettet. 

 

Afregning af dit forbrug og din produktion håndteres via din produktionselleverandør. 

 

For at opretholde elsikkerheden bliver dit produktionsanlæg koblet af elnettet automatisk, hvis der skulle opstå strømafbrydelse eller uregelmæssigheder i kvaliteten af din forsyning. Du kan finde aktuel driftinformation her.

 

Du kan læse mere om dine vilkår i tilslutningsbestemmelserne.

Få i øvrigt svar på de mest stillede spørgsmål om sol, vind og værker hos Energistyrelsen.

For kunder i kategorierne B-lav, B-høj, A-lav og A-høj

Hvis du ønsker at etablere nye elproduktionsanlæg og dermed blive producent af el, skal du anmode om nettilslutning hos Cerius. Det samme gælder, hvis produktionsanlægget skal være en del af din nuværende installation, og du dermed bliver egenproducent. Det gælder også, hvis du ønsker at tilslutte et energilager, som skal levere energi til elnettet. 

Du sender anmodningen via Cerius’ hjemmeside. Du skal oplyse om den fysiske placering af dit elproduktionsanlæg, ejerforhold, kontaktoplysninger og produktionsanlæggets stamdata. Du skal også opgive det ønskede indfødningsomfang specificeret som nettokapaciteten i indfødningen til elnettet. Det kan afvige fra elproduktionsanlæggets maksimalt mulige produktion.  

Bemærk, at anlægsstørrelsen har betydning for de tekniske krav, der stilles til elproduktionsanlægget, uafhængigt af dit ønskede indfødningsomfang. 

For anlæg over 125 kW beder vi dig om at indsende oplysningerne ved at anvende Bilag 1 i Standardiseret vejledning om nettilslutningsaftale for kategori B, C og D-produktionsanlæg samt energilageranlæg, som du finder hos Green Power Denmark under Standardnettilslutningsaftaler for produktionsanlæg.

På baggrund af dine oplysninger screener Cerius for anvisning af tilslutningspunkt i overensstemmelse med de gældende regler for anvisning af nettilslutning for produktionsanlæg. 

Herefter oplyser Cerius dig om dit indikative tilslutningspunkt og din kundekategori. Samtidig giver vi en indikativ tidshorisont for, hvornår den nødvendige kapacitet i elnettet er på plads, så det er muligt at tilslutte dit anlæg. 

Cerius vurderer i samarbejde med Energinet, om store elproduktionsanlæg skal tilsluttes direkte til transmissionsnettet. I det tilfælde vil Cerius overdrage din henvendelse til Energinet, og du vil få nærmere besked om dette. Læs mere om nettilslutning hos Energinet.

Se i øvrigt Green Power Denmarks procesoverblik for generel tilslutning af produktionsanlæg her samt et overblik over ledig kapacitet til produktion i det danske elnet.

Dit elproduktionsanlæg skal overholde de tekniske betingelser i EU-forordningen 2016/631 – Requirements for Generators (RfG) og elforsyningsloven og de afledte krav, som netselskaberne og Energinet har fastsat. Du kan finde mere information hos Green Power Denmark og Energinet, der har udarbejdet vejledninger, som samler alle danske krav for nettilslutning af produktionsanlæg i eldistributionsnettet. 

Er dit produktionsanlæg over 125 kW, skal det tilkobles en signaludveksling via fiber eller internet mellem produktionsanlægget og Cerius. 

Vi afklarer i fællesskab de mere specifikke tekniske forhold. Når det er på plads, indgår du en nettilslutningsaftale med Cerius, hvor det endelige tilslutningspunkt fastlægges, og derefter kan det nødvendige arbejde gå i gang.  

Det er vigtigt, at din elinstallatør udfylder og indsender en installationsblanket (ISB), så opsætning af afregningsmåling er på plads.

Hvis du ønsker at levere overskudsenergi til elnettet, skal du have en aftale med en produktionselleverandør. Du kan finde en oversigt over produktionselleverandører hos Energinet.

Du skal selv fremføre tilslutningskabel og afholde alle omkostninger frem til det anviste tilslutningspunkt. Det inkluderer bl.a. opsætning af måletransformere og elmålere.

For tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, betaler du sagsomkostningerne for behandling af din anmodning om nettilslutning. Det gælder også, selvom produktionsanlægget ikke tilsluttes. 

Du skal betale tilslutningsbidrag efter gældende takster hos Cerius for at tilkøbe et indfødningsomfang. Tilslutningsbidraget afhænger af anlæggets geografiske placering, og hvilken kundekategori dit tilslutningspunkt hører til. Dit indfødningsomfang opgøres i antal kW, som du ønsker, at elnettet skal aftage i tilslutningspunktet. 

Tilslutningsbidraget kan betales, når vi indgår aftalen, eller du kan stille garanti for betalingen, som afregnes, når dit anlæg bliver tilsluttet elnettet. 

Hvis du er egenproducent og bliver tilsluttet i kundekategori B-lav, har du automatisk et indfødningsomfang svarende til dit leveringsomfang. Du kan tilkøbe yderligere indfødningsomfang alt efter de eksisterende anlægs kapacitet. Hvis du er egenproducent og bliver tilsluttet i kundekategori B-høj, A-lav eller A-høj, får du en rabat for det eksisterende tilslutningsfelt fratrukket i dit tilslutningsbidrag. 

Din betaling af tilslutningsbidrag dækker Cerius’ udgifter til at tilpasse elnettet til at kunne aftage din elproduktion. 

Du skal også betale tilslutningsbidrag til Energinet efter de gældende takster for produktionsanlæg. Denne betaling opkræves af Energinet, når anlægget har produceret energi. 

Du betaler som producent eller egenproducent gældende abonnementer og tariffer for indfødning til Cerius og til Energinet. Du finder Energinets gældende takster her.

Cerius sørger for, at dit produktionsanlæg bliver optaget i Energistyrelsens stamdataregister for elproducerende anlæg. I løbet af processen går Cerius og Energinet i dialog med dig eller din rådgiver for at sikre, at alle tekniske krav til anlæggene er opfyldt. Dokumentation for overholdelse af de tekniske krav er en forudsætning for endelig nettilslutningstilladelse. 

Husk at du skal vælge en produktionselleverandør, hvis dit anlæg skal levere energi til elnettet. Find en oversigt over produktionselleverandører her.

Når de nødvendige anlæg og etablering af måling til afregning af energien er udført, kan dit produktionsanlæg blive koblet til elnettet og midlertidigt nettilsluttes. Efter afslutning af den nødvendige dokumentation giver vi den endelige tilladelse til nettilslutning. 

Det er Cerius’ ansvar at planlægge, etablere og drive de nødvendige forsyningsanlæg til at sikre din forsyningskvalitet og en høj forsyningssikkerhed. De tekniske betingelser sikrer, at dit produktionsanlæg bliver bortkoblet automatisk via anlæggets indbyggede overvågning, hvis din forsyning fra elnettet en sjælden gang afbrydes, eller hvis der opstår uregelmæssigheder i kvaliteten af din forsyning. 

Dit produktionsanlæg er tilsluttet på vilkår, hvor der ikke bygges eller betales for stations- og netreserve. Ved fejl eller omlægninger i det kollektive elforsyningsnet kan Cerius derfor ikke garantere aftag af elektricitet, og vi vil om nødvendigt nedregulere eller helt afbryde produktionen af dit anlæg via signaludvekslingen. 

En virksomhed, som er nettilsluttet i kundekategori B-høj, A-lav eller A-høj, skal som driftsansvarlig virksomhed udpege en godkendt driftsansvarlig person, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg. Du indgår som driftsansvarlig virksomhed en sammenkoblingsaftale med Cerius. Aftalen beskriver samarbejdet i ejer- og driftsgrænsefladen, og hvordan du som driftsansvarlig virksomhed varetager den løbende dialog om din nettilslutning med Cerius. 

Du kan læse mere om dine vilkår i tilslutningsbestemmelserne.