Persondatapolitik for cerius.dk

Indholdsfortegnelse

Dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Cerius A/S
CVR-nr. 28113285
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Baggrund

I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan Cerius behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside Cerius.dk.

Denne persondatapolitik har til opgave at informere dig om behandling af dine personoplysninger, herunder indsamling, anvendelse og beskyttelse. Cerius behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondataretlige regler

Hvornår bliver dine personoplysninger indsamlet

Cerius indsamler dine personoplysninger, når du gør brug af tjenester på Cerius’ hjemmeside, så som tilmelding til SMS-service eller anmeldelse af strømtyveri. Behandlingsgrundlaget sker ud fra dit samtykke.

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personoplysninger om dig. Personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis navn, adresse, e-mail, måledata mv.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Cerius indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde fastsatte formål, herunder at levere tjenesteydelser til dig.

Vi ønsker at give dig den bedst mulige service og indsamler derfor personoplysninger, når du besøger
vores hjemmeside cerius.dk for at få et større kendskab til dig som kunde med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.

Hvilke personoplysninger behandler Cerius

De personoplysninger Cerius behandler om dig kan være navn, adresse, e-mail, tlf. nr., målerdata mv. Når du besøger cerius.dk, behandler Cerius oplysninger om din færden.

Videregivelse af personoplysninger

Cerius kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger. Dine personoplysninger bliver videregivet til selskaber inden for Andel-koncernen, dog aldrig til SEAS-NVE Strømmen A/S (som er elhandler), Fibia P/S og CLEVER A/S.

Dine personoplysninger kan videregives til andre dataansvarlige, hvis der foreligger hjemmel i lov, domstolsafgørelse, forskrift eller pålæg fra en offentlig myndighed, eller hvis du har afgivet specifikt samtykke hertil.

Cerius er berettiget til at videregive dine personoplysninger til DataHubben, når du er netkunde hos Cerius.

Læs mere om DataHubben på Energinet.dk’s hjemmeside, energinet.dk/EL/DataHub.

Behandling hos databehandlere

Cerius overlader i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere. Brugen af databehandlere kan være i
forbindelse med eksterne leverandører, som Cerius samarbejder med for at støtte sin virksomhed, for eksempel leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester, hosting og finansielle institutioner.

Når vi overlader dine personoplysninger til Cerius’ databehandlere, er der indgået databehandleraftaler. Der bliver indhentet årlige audits, og dine personoplysninger bliver behandlet efter instruks fra Cerius. Dine personoplysninger bliver kun behandlet af databehandlere til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Databehandleraftalen indeholder forpligtende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren skal efterleve, således at Cerius’ høje sikkerhedsmæssige niveau bibeholdes, og persondatarettens krav efterleves.

Samtykke

Når vi behandler dine personoplysninger i henhold til samtykke, behandler vi dine personoplysninger med det i samtykket angivne formål. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Såfremt du tilbagekalder et samtykke, vil det ikke berøre lovligheden af den behandling, Cerius har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, beder vi dig om et nyt samtykke, før vi påbegynder behandling. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Periode for opbevaring

Cerius opbevarer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at kunne opfylde formålet, eller indtil du beder Cerius om at slette, eller du tilbagekalder et samtykke, dog i en længere periode, hvis Cerius er forpligtiget hertil i medfør af lovgivning.

Sletning af dine personoplysninger vil medføre, at Cerius ikke længere vil kunne levere tjenesteydelser til dig.

Cookies

Cerius anvender cookies og andre teknologier til funktionalitet, analyse og markedsføring, når du bruger vores hjemmeside Cerius.dk, og du afgiver samtykke til, at der må bruges cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under
dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie er anonym og indeholder ingen personoplysninger.

Læs mere om Cerius’ brug af cookies

Sikkerhed

For at sikre dine personoplysninger bedst muligt og undgå uautoriseret adgang, ændring, tab, forvanskning eller anden form for misbrug, anvender Cerius en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger beskrevet i interne politikker og retningslinjer, herunder, men ikke udtømmende, adgangskontrol, backup, kryptering, logning, antivirus, firewall, uddannelse mv.

Vores medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de personoplysninger,
der bliver behandlet i Cerius.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Dine personoplysninger kan rekvireres ved at henvende dig til Cerius’ kundecenter på tlf. 70292024 eller skrive på persondata@cerius.dk.

Sletning af dine personoplysninger vil kunne medføre, at vi ikke længere kan levere en tjenesteydelse til
dig.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over behandling af personoplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk

Datatilsynets kontaktoplysninger er:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf. 33193200
Mail: dt@datatilsynet.dk