Driftinformation:
0 Afbrud
PROFESSIONELLE

Vejledning for elinstallatørvirksomheder

Vores mål er et effektivt samarbejde, og for at sikre korrekt og effektiv sagsbehandling, vil vi bede dig læse denne vejledning om Forretningsgangen mellem den autoriserede elinstallatørvirksomhed og Cerius grundigt igennem.

Krav til samarbejdet

Installationsarbejde udføres i overensstemmelse med Elsikkerhedsloven, Stærkstrømsbekendtgørelsen, Standarder, samt Fællesregulativet. I Cerius følger vi desuden vores vejledning for elinstallatørvirksomheder og Tilslutningsbestemmelserne.

Husk

Ifølge Fællesregulativets retningslinjer skal du indsende en tilmelding, før du begynder på installationsarbejdet. Husk at kontrollere adressen på danmarksadresser.dk inden du indsender tilmeldingen, så den ikke bliver afvist.

Download eller bestil Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande på Dansk Energis hjemmeside.

Spændingskvalitet

Spændingen i Cerius’s forsyningsnet er tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul i tilslutningspunktet, ligger inden for intervallet ±10%, af den nominelle spænding på 230 volt. Det vil sige, hvis spændingen ligger mellem 207 og 253 volt jf. Europanorm 50160.

Kortslutningsniveau

Stikledninger tilsluttet i lavspændingsnettet kan oplyses:

 • Ved tilslutning direkte i transformerstation: Ik maks. 25 kA. Ik min 5 x stiksikringens mærkestrøm
 • Ved tilslutning i kabelskab: Ik maksimum 16 kA . Ik minimum 5 x stiksikringens mærkestrøm.

Tilslutninger i transformerstation skal altid foretages efter aftale med Cerius.

Systemjording

Systemjording er som udgangspunkt TT, når tilslutning sker i kabelskab.

Ved tilslutning i transformerstation kan systemjording TN-C påkræves. Hvis tilslutningen på eksisterende anlæg er forbundet med anlægsarbejder, opkræves faktiske omkostninger.

Ved nye tilslutninger betaler netkunder et tilslutningsbidrag til Cerius. Vores priser for det tilmeldte leveringsomfang opkræves efter Cerius’s prisblad for nettilslutninger. Installationsblanketten må IKKE benyttes som tilbudsgivning til netkunder.

 • Hvis du annullerer din tilmelding på Installationsblanketten inden 14 dage efter tilmeldingsdatoen, krediterer vi tilslutningsbidraget. Det er kun betalte tilslutningsbidrag som ikke krediteres.
 • Hvis du ønsker at reducere leveringsomfanget, tilbagebetaler vi ikke tilslutningsbidrag. Ved installationer, som udgår forbliver tilslutningsbidraget en hvilende rettighed på den pågældende matrikel i 10 år jævnfør vores tilslutningsbestemmelser.
 • Leveringsomfanget kan flyttes til en anden matrikel, hvis det nye tilslutningspunkt er tilknyttet den samme udføring, og hvis tilslutningspunktet er tættere på transformeren – mod energiretningen. Leveringsomfanget kan kun flyttes, hvis ejerforholdet er det samme
 • Hvis tilslutningspunktet ændres, betaler slutkunden de faktiske omkostninger til Cerius.

Find installationsblanketten

Normalt forventer vi midlertidige installationer under 63 amp. har en varighed på maksimalt et år.

Eksempel 1)
Installatør forestår byggestrøm og permanent installation, typisk ved nye parcelhuse:

Der udarbejdes kun én tilmelding på en ny installation. Det skal fremgå af tilmeldingen at måleren først anvendes til byggestrøm

Cerius sender en ”Permanent” (grå) måler der først anvendes i byggestrømstavelen og flyttes ind i den permanente installation, når byggeriet er færdigt.
Ved transformermåling, opsættes en separat byggestrømsmåler jf. anvisning af byggestrøm og efterfølgende permanent måler jf. anvisning af permanent installation.

Eksempel 2)
Installatør forestår kun byggestrøm:
Cerius sender en byggestrømsmåler til elinstallatøren. Ved opsætning af måler skal tilmeldingen på byggestrøm færdigmeldes.

Det kræver en ny tilmelding fra en anden elinstallatør, til den permanente installation og ny måler rekvireres.

Generelt

Midlertidige installationer under 63 ampere anvises der ikke tilslutningspunkt på. Der tilsluttes i nærmeste ledige afgang. Såfremt tilslutning ønskes på et sted i nettet der kræver udbygning, opkræves der faktiske omkostninger for ombygningen af nettet. Vær opmærksom på, at der ikke fremsendes afbrydelses kort til midlertidige installationer i forbindelse med strømafbrydeler ved omlægninger i nettet, da Cerius ikke har kendskab til det nøjagtige tilslutningspunkt.

Tilmelding:

Blankettype skal være udfyldt med den relevante aktivitet
Kategori skal udfyldes korrekt med midlertidig installation

Installationsadresse:

Installationsadressen skal fremgå tydeligt m/ tilhørende kundenavn, hus- og matrikelnummer. Vi modtager gerne kortudsnit.

Fakturering:

Betaler af tilslutningsbidrag, anvendes ikke ved midlertidigt installationer.
Betaler af forbrug skal udfyldes B

Stikledning:

Ledningsspecifikationer oplyses ved ønsket tilslutningspunkt.
Kabelstikoplysninger med status, type og ampere skal udfyldes
Under Anvendelse skal der oplyses om motorstørrelse og startform, hvis tilmeldingen er > 63 A
Byggestrøm skal altid anvises på en tilmelding for sig selv, idet der er forskellig lovhjemmel for byggestrøm og permanentinstallation.

Teknik:

Tilsendelse af måler - Ja/Nej skal vælges

Cerius A/S ønsker at give vore kunder den bedste oplevelse og samtidig have bedre mulighed for at styre vores distributionsnet. Derfor har vi brug for at have kontakt med de enkelte installationer via måleren.

Fra den 1. oktober 2017 har vi derfor ændret vilkårene for tilslutning af installationer uden måler. Herefter vil det kun være følgende typer af installationer, der kan tilsluttes uden måler:

 • Luftværnssirener
 • Elhegn og trafiktællere

Alle andre installationer skal tilsluttes med måler.

Ændringen gælder for alle nye installationer og ved ændring af eksisterende installationer efter den 1. oktober 2017.

Øvrig praksis vedrørende tilslutning er ikke ændret, og skal fortsat ske efter forudgående aftale med Cerius A/S i henhold til gældende regler for tilslutning. Se mere her om i Tilslutningsbestemmelserne.

Tilslutningsbidraget for 1-fasede installationer under 1 kVA fortsat er det samme, selvom der fremover skal være måler på installationen.

Installatøren tilslutter stikledningen i overensstemmelse med anvisningen fra Cerius.

Det påhviler den autoriserede elinstallatørvirksomhed, at opmærkningen af stikledningen er korrekt udført med entydig tilhørsforhold.

Der må ikke være erhverv og boliger på samme stikledning.

Stikledning fremføres til tilslutningspunkt jævnfør anvisning og skal følge Cerius’s leveringsbestemmelser § 3 og tilsluttes af elinstallatørvirksomheden. Afstanden i offentligt areal fra tilslutningspunktet til nærmeste punkt på kundens matrikel bliver normalt højst 30 meter.

Fællesinstallationer i forbindelse med boliger betragtes som erhverv og skal have separat stikledning.

Ved besøg hos netkunden skal du som elinstallatørvirksomhed huske at kontrollere, at installationen er plomberet. Det er vigtigt, at klemmekassen er plomberet. Denne forsegling af installationen indikerer nemlig, at lægmand ikke har adgang til installationen.

Kun elinstallatørvirksomheder må plombere en installation

Installationsmateriel i hovedstrømskredse, der fører umålt strøm, skal placeres bag plomberbart låg eller dæksel og kunne åbnes uden at afbryde spændingen.

Bestil installatørplomber

Manglende plombering

Hvis Cerius' montører konstaterer manglende plombering af opsat måler, vil dette medføre en regning for manglende udført arbejde. Denne sendes til ansvarlige elinstallatørvirksomhed.

Privatejede anlæg til vedvarende energi og kraftvarmeværker, der tilsluttes i HSP-anlæg, kræver en sammenkoblingsaftale. Ansvarsfordelen er nærmere beskrevet i de konkrete sammenkoblingsaftale, der er udarbejdet mellem Cerius’s driftsansvarlige person og produktionsanlæggenes driftsansvarlige person.

Cerius har givet tilladelse til autoriserede elinstallatørvirksomheder, som på eget initiativ kan udføre følgende arbejdsprocedurer på 0,4kV nettet:

 • Udtage og isætte stikledningssikringer i luftlednings- og kabelnet
 • Betjening af maksimalafbryder tilhørende den aktuelle kundes stikledning
 • Tilslutte og demontere stikledninger i kabelskabe, master og transformerstationer efter anvisning
 • Opsætte og tilslutte Paddehatte/Mickey Mouse-ører sikringsholdere på luftledningsnet.

Det er elinstallatørvirksomhedens ansvar, at BEK nummer1082 af 12/07/2016, BEK nummer 1608 af 20/12/2017 og EN50110-1 overholdes. Det betyder, at elinstallatørvirksomheden har samme ansvar som den driftsansvarlige virksomhed med hensyn til personalets sikkerhed – herunder relevant instruering.

Energinet.dk har indført engrosmodellen per 1. april 2016. Det betyder, at elleverandører og netselskaber i dag altid vil være to forskellige selskaber.

Som elinstallatørvirksomhed kan du ikke få tilsendt en måler eller få foretaget en belastningsprøve af målekreds inden måleropsætning hos kunden, før kunden har valgt elleverandør.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge        CVR-nummer 28 11 32 85                            EAN-nummer 579 000 166 2264

© Cerius 2017