Driftinformation:
0 Afbrud
PROFESSIONELLE

Vejledning for elinstallatørvirksomheder

Vores mål er et effektivt samarbejde, og for at sikre korrekt og effektiv sagsbehandling, vil vi bede dig læse denne vejledning om Forretningsgangen mellem den autoriserede elinstallatørvirksomhed og Cerius grundigt igennem.

Krav til samarbejdet

Installationsarbejde udføres i overensstemmelse med Elsikkerhedsloven, Stærkstrømsbekendtgørelsen, Standarder, samt Fællesregulativet. I Cerius følger vi desuden vores vejledning for elinstallatørvirksomheder og Tilslutningsbestemmelserne.

Husk

Ifølge Fællesregulativets retningslinjer skal du indsende en tilmelding, når du starter projektet starter op, og før du påbegynder installationsarbejdet.
Download eller bestil Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande på Dansk Energis hjemmeside.

Spændingskvalitet

Spændingen i Cerius’s forsyningsnet er tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul i tilslutningspunktet, ligger inden for intervallet ±10%, af den nominelle spænding på 230 volt. Det vil sige, hvis spændingen ligger mellem 207 og 253 volt jf. Europanorm 50160.

Kortslutningsniveau

Stikledninger tilsluttet i lavspændingsnettet kan oplyses:

  • Ved tilslutning direkte i transformerstation: Ik maks. 25 kA. Ik min 5 x stiksikringens mærkestrøm
  • Ved tilslutning i kabelskab: Ik maksimum 16 kA . Ik minimum 5 x stiksikringens mærkestrøm.

Tilslutninger i transformerstation skal altid foretages efter aftale med Cerius.

Systemjording

Systemjording er som udgangspunkt TT, når tilslutning sker i kabelskab.

Ved tilslutning i transformerstation kan systemjording TN-C påkræves. Hvis tilslutningen på eksisterende anlæg er forbundet med anlægsarbejder, opkræves faktiske omkostninger.

Ved nye tilslutninger betaler netkunder et tilslutningsbidrag til Cerius. Vores priser for det tilmeldte leveringsomfang opkræves efter Cerius’s prisblad for nettilslutninger. Installationsblanketten må IKKE benyttes som tilbudsgivning til netkunder.

  • Hvis du annullerer din tilmelding på Installationsblanketten inden 14 dage efter tilmeldingsdatoen, krediterer vi tilslutningsbidraget. Det er kun betalte tilslutningsbidrag som ikke krediteres.
  • Hvis du ønsker at reducere leveringsomfanget, tilbagebetaler vi ikke tilslutningsbidrag. Ved installationer, som udgår forbliver tilslutningsbidraget en hvilende rettighed på den pågældende matrikel i 10 år jævnfør vores tilslutningsbestemmelser.
  • Leveringsomfanget kan flyttes til en anden matrikel, hvis det nye tilslutningspunkt er tilknyttet den samme udføring, og hvis tilslutningspunktet er tættere på transformeren – mod energiretningen. Leveringsomfanget kan kun flyttes, hvis ejerforholdet er det samme
  • Hvis tilslutningspunktet ændres, betaler slutkunden de faktiske omkostninger til Cerius.

Find installationsblanketten

Installatøren tilslutter stikledningen i overensstemmelse med anvisningen fra Cerius.

Det påhviler den autoriserede elinstallatørvirksomhed, at opmærkningen af stikledningen er korrekt udført med entydig tilhørsforhold.

Der må ikke være erhverv og boliger på samme stikledning.

Stikledning fremføres til tilslutningspunkt jævnfør anvisning og skal følge Cerius’s leveringsbestemmelser § 3 og tilsluttes af elinstallatørvirksomheden. Afstanden i offentligt areal fra tilslutningspunktet til nærmeste punkt på kundens matrikel bliver normalt højst 30 meter.

Fællesinstallationer i forbindelse med boliger betragtes som erhverv og skal have separat stikledning.

Ved besøg hos netkunden skal du som elinstallatørvirksomhed huske at kontrollere, at installationen er plomberet. Det er vigtigt, at klemmekassen er plomberet. Denne forsegling af installationen indikerer nemlig, at lægmand ikke har adgang til installationen.

Kun elinstallatørvirksomheder må plombere en installation

Installationsmateriel i hovedstrømskredse, der fører umålt strøm, skal placeres bag plomberbart låg eller dæksel og kunne åbnes uden at afbryde spændingen.

Bestil installatørplomber

Manglende plombering

Hvis Cerius' montører konstaterer manglende plombering af opsat måler, vil dette medføre en regning for manglende udført arbejde. Denne sendes til ansvarlige elinstallatørvirksomhed.

Privatejede anlæg til vedvarende energi og kraftvarmeværker, der tilsluttes i HSP-anlæg, kræver en sammenkoblingsaftale. Ansvarsfordelen er nærmere beskrevet i de konkrete sammenkoblingsaftale, der er udarbejdet mellem Cerius’s driftsansvarlige person og produktionsanlæggenes driftsansvarlige person.

Cerius har givet tilladelse til autoriserede elinstallatørvirksomheder, som på eget initiativ kan udføre følgende arbejdsprocedurer på 0,4kV nettet:

  • Udtage og isætte stikledningssikringer i luftlednings- og kabelnet
  • Tilslutte og demontere stikledninger i kabelskabe, master og transformerstationer efter anvisning
  • Opsætte og tilslutte Paddehatte/Mickey Mouse-ører sikringsholdere på luftledningsnet.

Det er elinstallatørvirksomhedens ansvar, at BEK nummer1082 af 12/07/2016, BEK nummer 1113 af 18/08/2016 og EN50110-1 overholdes. Det betyder, at elinstallatørvirksomheden har samme ansvar som den driftsansvarlige virksomhed med hensyn til personalets sikkerhed – herunder relevant instruering.

Energinet.dk har indført engrosmodellen per 1. april 2016. Det betyder, at elleverandører og netselskaber i dag altid vil være to forskellige selskaber.

Som elinstallatørvirksomhed kan du ikke få tilsendt en måler eller få foretaget en belastningsprøve af målekreds inden måleropsætning hos kunden, før kunden har valgt elleverandør.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge        CVR-nummer 28 11 32 85

© Cerius 2017