Driftinformation:
0 Afbrud
PROFESSIONELLE

Få mere viden om målerne

Nedenstående kan du få mere viden omkring, hvordan du skal forholde dig i forhold til opsætning og generel håndtering af målere.

Som autoriserede elinstallatørvirksomhed, skal du sørge for opsætning og plombering af målere samt eventuel nedtagning og returnering af den gamle måler til Cerius. Vi betaler porto for forsendelsen.

Bestil returlabels her

Nyoprettet installation

Den nye måler fremsendes, når:

 • Din kunde har valgt elleverandør
 • Du som autoriserede elinstallatørvirksomhed har anført ’måler ønskes tilsendt på tilmeldingen. Måleren skal opsættes senest på den 5. arbejdsdag fra modtagelsen. Hvis du på tilmeldingen har valgt ’nej’ til målerforsendelse, afventer Cerius, at du melder ”klar til måler” via installationsblanket.dk
 • Kunden bliver opkrævet abonnement samt skønnet forbrug fra den dato, Cerius fremsender måleren. Hvis måleren ønskes tilsendt på en bestemt dato, skal du anføre det på tilmeldingen
 • Målere kan ikke afhentes hos Cerius.

Målere over 63A opsættes og nedtages af Cerius efter aftale med elinstallatørvirksomheden

 • For målefelter hvor der etableres måling via strømtransformermåling skal Fællesregulativets bestemmelser følges
 • Cerius foretager en belastningsprøve på det samlede målesystem, der ikke må opdeles. Det skal derfor være muligt at sætte spænding på tavlen. Det er elinstallatørvirksomheden, som tilslutter spændingen
 • Cerius følger Fællesregulativets bestemmelser om en eventuel føringsvej for kommunikationsledning. Det er derfor et krav, at nye tavler for strømtransformermåling er i overensstemmelse med disse bestemmelser. Føringsvejen skal anvendes til fjernaflæsningsmåleren
 • Cerius fremsender strømtransformere til enten elinstallatørvirksomheden eller tavlefabrikant. Modtageradresse skal derfor oplyses ved tilmelding. Ved midlertidige installationer leveres strømtransformere imidlertid af elinstallatørvirksomheden eller tavlefabrikant, og strømtransformerne skal være klasse 0,2s
 • Målerens spændingskreds skal kortslutningsbeskyttes med automatsikringer, som skal have en mærkestrøm på minimum 2A med en D karakteristik og en brydeevne på 100 kA
 • Transformere, der er tilknyttet målesystemet skal være monteret før aftale om måleropsætning. Hvis det ikke er tilfældet faktureres elinstallatørvirksomheden for forgæves kørsel.

Husk at indsende tavletegning

Tavletegning af målesektion eller hovedsikringstavle for ikke-målt strøm, skal indsendes til Cerius. Tavletegningen vedhæftes tilmeldingen i installationsblanketten eller fremsendes til: teknik@cerius.dk.

Angiv følgende på tegningen:

 • Målesektionens mærkestrøm og -spænding
 • Målesektionens opstillingssted
 • Elinstallatørvirksomhedens eller rådgivende firmas navn og adresse.

Cerius anvender kun stikbensmålere. Ved nye installationer til og med 63 A anvendes udelukkende stikbensmålere.

Det betyder, at:

 • Der ved udskiftning af målertavler/skabe skal anvendes målerstikdåser til stikbensmålere
 • Tilmelding på målerbytte skal sendes til Cerius. Vi fremsender herefter en ny måler med stikben
 • Som elinstallatørvirksomhed, må du ikke selv montere stikben på eksisterende målere
 • For målefelter for direkte måling skal Fællesregulativets bestemmelser følges.

Målerplacering og adgang til måler

 • Målere skal placeres, så der er uhindret adgang til dem, og så de er let tilgængelig for aflæsning, kontrol og udskiftning jævnfør Fællesregulativet
 • I erhvervsinstallationer kan måleren placeres indvendigt. For erhverv betegnes uhindret adgang, som adgang uden forudgående aftale inden for normal arbejdstid
 • Der skal være minimum 70 centimeter fri plads foran måleren, så vores montør har uhindret adgang til kontrol, aflæsning og udskiftning
 • Målere skal placeres som angivet i Fællesregulativet §16
 • Cerius accepterer en afvigelse på +/- 10 cm for målere, der er placeret i kombinationsskabe
 • Ved B-kundes tilslutning direkte i transformerstation, kan afregningsmåleren/målefelt placeres i transformerstationen. Kunden betaler for etablering af målefeltet.

Landbrugsinstallationer

Direkte adgang til målere i landsbrugsinstallationer indebærer, at man skal kunne tilgå måleren uden at passere staldområder eller andre områder, hvor der stilles særlige krav til beklædning og for eksempel bad. Det kan betyde, at en tavle er nødt til at blive opdelt i en målertavle og en gruppetavle.

Forkert opsatte målere

En del målere opsættes desværre ikke korrekt i forhold til de kunder og adresser, som de er bestilt til. Når vi finder en forkert opsat måler, skal vi tilrette oplysninger i vores afregningssystem og eventuelt fysisk udskifte måleren. Derudover oplever vi også målere hvor der er byttet om på til- og afgang. Disse fejlopsætninger kræver altid udskiftning af måleren.

Omkostninger til denne opgave opkræves hos elinstallatørvirksomheden, der har opsat måleren.

Omkostninger inkluderer administrationstillæg, montørens medgået tid samt erstatning for ekstra målerbytte per måler.

I alle tilfælde, hvor der aftages strøm i Cerius’s forsyningsnet uden om målerne, vil sagen blive betragtet som tyveri og politianmeldt.

Når du, som elinstallatørvirksomhed, udfører arbejde på vores net, skal det derfor altid ske efter gældende regler. Enhver medvirken til ulovligt udført arbejde anmeldes til politiet og Sikkerhedsstyrelsen. Cerius gør en stor indsats for at minimere strømtyveri. Vi analyserer og vurderer forbruget på installationer i vores forsyningsnet og samarbejder med politiet om at opklare sager om strømtyveri.

Kontakt os på telefon 70 29 20 24, hvis du har behov for at kortslutte en måler.

Har du spørgsmål eller kendskab til mulige ulovlige installationer, kan du kontakte Teknisk kundesupport – på telefon telefon 70 29 20 24 – hverdage mellem klokken 7.00 og 15.00.

Hvis en kunde ønsker, at der etableres pulsudgang på en eksisterende måler, skal du som elinstallatørvirksomhed sende en mail til: teknik@cerius.dk med informationer om:

 • Hvilken måler eller installation, det handler om, samt navn og adresse på kunden, der skal betale for etableringen
 • Bestilling af pulsudgange sker ikke via installationsblanketten. Men hvis etableringen af en pulsudgang sker ved tilmelding af en ny installation, via tilmeldingsblanketten, vil den blive udført uden beregning
 • Se prisen for etablering af pulsudgang på eksisterende måler.
  Bemærk, at Cerius ikke etablerer pulsudgange på 2-vejs målere samt PSO-målere.
 • En nedtaget måler skal returneres med posten
 • Måleren sendes som normal post med omdeling. Den skal dog være forsvarligt indpakket, det vil sige som glas (husk at notere track´n´trace nummer, til eventuel senere brug)
 • Cerius betaler portoen for forsendelsen

Bestil returlabels her

Måleren sendes til:

Cerius
Att.: Målerlageret, bygning 4
Energivej 33
4690 Haslev

Tidsfrister for returnering af måler, ved målerbytte

 • Ved målerbytte skal du, jævnfør vedlagte jobkort, opsætte ny måler og returnere gammel måler senest fem arbejdsdage efter modtagelse af pakken
 • Hvis måleren ikke er retur inden for tidsfristen, vil du modtage en påmindelses mail. Herefter yderligere en påmindelsesmail, inden et administrationstillæg faktureres
 • Tidsfrister for returnering af måler, ved afmelding af installation
 • Måleren skal returneres til Cerius senest 10 arbejdsdage efter nedtagningen, eftersom kunden ikke kan afregnes før, at vi har fået måleren retur
 • Hvis måleren ikke er retur inden for de 10 arbejdsdage, vil du modtage en påmindelses mail. Herefter yderligere en påmindelsesmail, inden et administrationstillæg faktureres

Installatør ansvar

 • Det er elinstallatørvirksomhedens ansvar, at returnere måleren inden for rette tidsfrist, og at sikre måleren kommer frem til Cerius. Her kan det være en hjælp at notere track`n´trace nummer for eventuel efterlysning hos PostNord.

Kontakt os

 • Ved uforudsete udfordringer i processen, hvor du som elinstallatørvirksomhed, bliver forhindret i at overholde ovenstående tidsfrister, kontakt os endelig på telefon 59 21 51 01 eller på e-mail mbyt@cerius.dk.

For størst mulig hjemtagelse af måledata, er det vigtigt du overholder følgende:

Den nye måler:

 • Fremsendes, når din kunde har valgt elleverandør
 • Skal opsættes senest fem arbejdsdage fra modtagelsen
 • Kan sendes, når du er klar til at sætte den op og dermed kan overholde tidsfristen. Benyt eventuelt feltet ’Klar til måler’ på installationsblanketten.dk. Hvis måleren ikke er opsat inden for tidsfristen, og vi derfor ikke har kontakt til måleren, modtager du en påmindelsesmail og efterfølgende to rykkermail med administrationstillæg

Kontakt os, hvis du har behov for at kortslutte en måler. Det er vigtigt, at du altid kortslutter (’luser’) en måler i samråd med Cerius. Kortslutter du måleren uden tilladelse, vil det blive betragtet som tyveri. Du kan kontakte os telefon 70 29 20 24.

Husk også, at:

 • Bestille en ny måler via installationsblanketten.dk
 • Oplyse følgende: ’eksisterende måler er luset’ under fanebladet ’elinstallatørvirksomhed’ i bemærkningsfeltet
 • Du ikke må tilslutte installationen med kortslutter, før måleren eksempelvis er modtaget og opsat

Ved udskiftning af defekt måler, husk at:

 • Udfylde fejlmeldingsblanket eller reference til Netcaresag – ellers får du ingen betaling
 • Tjekke standardpriser for afregning (se prisliste)
 • Der er særlige regler for installationer efter medgået tid (se prisliste).

Kontakt os straks på telefon 7029 2024, hvis du konstaterer en brændt installation, hvor måler er berørt.

Ved udskiftning af beskadiget måler i forbindelse med brændt installation:

 • Udfyld fejlmeldingsblanket eller reference til Netcaresag – ellers får du ingen betaling
 • Tjek standardpriser for afregning (se prisliste)
 • Husk, der er særlige regler for installationer efter medgået tid (se prisliste)
 • Bestil en ny måler via installationsblanketten.dk. Oplys ’eksisterende måler er brændt’ under fanebladet ’elinstallatørvirksomhed’ i bemærkningsfeltet
 • Det er vigtigt, at du sørger for at returnere den brændte måler eller rester af den – selv helt bitte små stumper.

Kontakt os på 70 29 20 24, hvis du har behov for at kortslutte en måler.

Hvem betaler?

Cerius dækker udgiften, hvis branden er opstået i selve måleren, og/eller i klemmerækken, og hvis betalingen af skaden begrænser sig til udskiftning af måleren, og/eller klemmerækken.

 • Husk altid at skrive sagsnummer på regningen til os. Du får sagsnummeret af os, når du anmelder den brændte måler.

Hvorfor skal du altid ringe til os?

Vi vil meget gerne have så mange oplysninger som muligt, om den brændte måler. Når du ringer til os, aftaler vi, hvordan vi kan få de brændte dele tilsendt, og måske tager vi også selv ud og observerer på stedet. Vi sender altid de brændte målerdele til analyse hos Dansk Brandteknisk Institut til en uvildigårsagsundersøgelse.

Find den vejledning, du har brug for:

Hvornår skal du etablere kontrolmåling?

 • Der er typisk ved større anlæg bestemte situationer, hvor der er krav om etablering af kontrolmåling af installationen
 • Der bliver vurderet på målestedstype, spændingsniveau og samlet installeret effekt – og ikke på forbrug.

Kravene tager udgangspunkt i Energinet.dk’s forskrift D2 - Tekniske krav til elmåling, tabel 1, Fællesregulativet og DEFUs tekniske rapport TR353, 7. udgave og Fællesregulativet.

Krav til etablering af kontrolmåling:

 • Installationer ≤ 1 KV – her er der kun krav til produktionsanlæg
 • Installationer tilsluttet på spændingsniveau >1kV
 • Produktionsanlæg >2MW på decentrale kraftvarmeværker, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Produktion af vindkraft >2 MW, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Produktion og udveksling med egenproducenter >2MW, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Øvrig decentral produktion >2 MW, spændingsniveau 10-0,4 kV.

Cerius benytter perfase-metoden på alle vores målere. Der findes to forskellige måleprincipper:

1.Ferraris-metoden (også kaldet summeringsmetoden)


InstallationMåling

ForbrugProduktionForbrugProduktion
L11 kWh0 kWh--
L21 kWh0 kWh--
L31 kWh2 kWh--
Registrering 3 kWh2 kWh1 kWh0 kWh

2.Per-fase-metoden


InstallationMåling

ForbrugProduktionForbrugProduktion
L11 kWh0 kWh1 kWh0 kWh
L21 kWh0 kWh1 kWh0 kWh
L31 kWh2 kWh0 kWh1 kWh
Registrering 3 kWh2 kWh2 kWh1 kWh

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge        CVR-nummer 28 11 32 85

© Cerius 2017