Aktuelle strømafbrydelser
PROFESSIONELLE

Nyhedsbrev august 2017

For at vi bedre kan styre distributionsnettet, så får vi i højere og højere grad brug for at have kontakt med de enkelte installationer via deres måler. Derfor ændrer vi fra den 1. oktober 2017 praksis i forhold til hvilke typer af installationer, der kan tilsluttes uden måler.

Ændringen gælder for alle nye installationer og ved ændringer af eksisterende installationer, og den betyder, at der efter den 1. oktober 2017 kun er to typer af installationer, der kan tilsluttes uden måler.

 • Luftværnssirener
 • Elhegn og trafiktællere

Den øvrige praksis omkring tilslutning er ikke ændret. Tilslutning skal derfor fortsat ske efter forudgående aftale med SEAS-NVE Net A/S.
Læs mere om reglerne for tilslutning i Tilslutningsbestemmelserne.

Der er ikke ændret i priser og betingelser for betaling af tilslutningsbidrag, eller i tilslutningsbestemmelser i øvrigt. Det betyder, at tilslutningsbidraget for 1-fasede installationer under 1 kVA fortsat er det samme, selvom der fremover skal være måler på installationen.

Der er kommet nyt fællesregulativ, Fællesregulativet 2017. Det nye regulativ trådte i kraft den 1. juni 2017 og erstatter det gamle fællesregulativ fra 2014.

I forhold til det gamle regulativ er de væsentligste ændringer:

 • Ved tilslutning og ændring af batteri anlæg (se definitioner på Energinets hjemmeside) skal der fremsendes tilmelding via www.installationsblanket.dk
  Teknisk Forskrift 3.3.1 for Batterianlæg findes på Energinets hjemmeside
 • FR 7 fig. 7.1 Det er muligt at etablere Seriel – Residual måling i forbindelse med ny installation til ladestander og varmepumper m.m.
  Fælles for disse installationer er, at en aktør (erhverv) kan afregnes på en måler placeret (i serie) efter første afregningsmåler, under samme leveringsomfang.
  Begge målere timeafregnes, og serielmålerens forbrug fratrækkes den foran siddende målers forbrug i vores datasystem, inden aflæsningerne sendes til Datahub/el leverandør.

  Bemærk at ved ændring af en eksisterende måler fra skabelon til timeafregning skal elleverandøren varsles med mindst løbende måned + 30 dage. Det betyder, at der vil gå nogen tid fra sagen startes til måleren kan ændres/opsættes.
 • FR 14.2 - Placering af ekstra måler for ladestander og varmepumpe
  ”Hvor der i en eksisterende installation, med selvstændigt leveringsomfang, etableres en ekstra måler for måling af forbrug til f. eks varmepumpe eller opladning af elbil, tillades den ekstra måler undtagelsesvist placeret sammen med installationens eksisterende elmåler, selv om denne ikke er placeret med uhindret adgang.”

I SEAS-NVE Net har vi valgt, at det er os, der opsætter Seriel – Residual målere. De vil blive mærket med et grønt dæksel for at indikere, at det er en seriel måler, der sidder i serie med en anden måler.

Såfremt der ønskes en ”almindelig” parallel måling til ladestander eller varmepumpe, kan disse stadig etableres som ekstra måler på stik, og dermed forblive skabelon afregnede.

Link til det nye Fællesregulativ FR17

I SEAS-NVE Net har vi særlig fokus på strømtyveri og nettab generelt. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på, at der ikke aftages strøm udenom måleren, samt at installationsarbejdet er udført efter de gældende regler i Fællesregulativet og tilslutningsbestemmelserne.

Det er derfor vigtigt, at måleren altid er etableret korrekt, inden der aftages strøm. I skal være opmærksomme på at vi ikke tillader, at der sættes kortslutter i klemmerækken, uden der er indgået særlig og specifik aftale om det. Det gælder for både permanente og midlertidige installationer.

Plombering er en del af installationsarbejdet, som skal udføres efter reglerne i Fællesregulativet, og det er derfor vigtigt, at der bliver plomberet korrekt. Hvis vi har omkostninger til en efterfølgende plombering, vil disse blive opkrævet hos den pågældende installatør.

Konstaterer vi, at der aftages strøm uden om måleren, eller at der er installationsarbejde, der ikke er udført efter reglerne, så vil det blive anmeldt til politiet og Sikkerhedsstyrelsen.

Du kan altid kontakte os på telefon 70 29 26 69 på hverdage mellem klokken 7.00 og 15.00 og udenfor normal åbningstid på telefon 70 29 26 90.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021