Kommentar: Ny regulering afspejler den nye virkelighed

Af Knud Pedersen, bestyrelsesformand for Cerius-Radius

I disse år vinker vi farvel til årtier med forholdsvis stabilt elforbrug. Det skyldes, at både private og virksomheder i højere og højere grad ønsker at erstatte deres brug af fossile brændsler, som olie, gas, diesel og benzin, med strøm til gavn for klimaet. Her er et stærkt elnet fuldstændig altafgørende. I Cerius-Radius er vi blevet betroet ansvaret med at drive og udvikle elnettet i størstedelen af Østdanmark, og det er således vores kabler, der nu skal fragte mange flere kilowatttimer i takt med, at elektrificeringen tager fart.

Men udfordringen med dette opsving i aktivitet har været en manglende økonomisk sikkerhed for netselskabernes investeringer i den hidtidige regulering. Derfor er det rigtig glædeligt, at regeringen sammen med SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale og Dansk Folkeparti netop har indgået en aftale, der skal sikre, at vores politiske rammer matcher hastigheden og styrken af den grønne omstilling.

For det er store beløb, der er snak om. I 2023 investerede Cerius-Radius 1,5 mia. kr. i forstærkning og udbygning af nettet, og vi forventer at nærme os 2 mia. kr. i 2024. Tidligere byggede Cerius-Radius én af vores store transformerstationer hvert fjerde år, og nu skal vi bygge 4-5 om året frem mod 2030. Det er nødvendigt, så vi kan sikre en øget elforsyning til fjernvarmebranchen, flere individuelle husstandsvarmepumper, en vækst i antallet af tilslutninger af både store og små ladefaciliteter til el- og lastbiler samt mange store produktionsvirksomheder, der vælger at køre på strøm i stedet for gas. Hertil kommer også, at vi kobler fortsat flere produktionsanlæg baseret på sol og vind til eldistributionsnettet.

Her er det vigtigt, at reguleringen sikrer netselskaberne de indtægter, der over de næste årtier skal finansiere disse milliardstore investeringer. Det er i alles interesse, for Cerius-Radius agerer på vegne af kundernes og samfundets ønsker og behov, og der bliver ingen elektrificering uden et stærkt elnet.

Udfordringen er europæisk

EU-Kommission fremlagde i slutningen af sidste år deres bud på, hvordan man på europæisk niveau vil forsøge at understøtte en effektiv udbygning af elnettet. For de danske netselskaber er nemlig langt fra alene med opgaven om at skulle skabe et stærkt fundament for omstillingen af energisystemet.

Kommissionen lagde blandt andet op til et paradigmeskifte, så regulering af elnetselskaberne skal muliggøre og understøtte, at selskaberne i højere grad kan investere langsigtet i forhold til kundernes forventede fremtidige efterspørgsel.

Vi glæder os over, at den nye nationale regulering har haft lige netop dette for øje, så elnetselskaberne nu får en større sikkerhed for deres investeringer og bedre muligheder for at investere klogt til fremtiden på baggrund af analyser og prognoser uden risiko for, at myndighederne efterfølgende underkender netselskabernes tilgang og vurderinger.

At udbygge elnettet indebærer en risiko for enkelte investeringer og infrastruktur, der ender med ikke at blive fuldt udnyttet, men den risiko der er forbundet med at investere for lidt og for langsomt er langt større. De uindfriede klimagevinster vil nemlig være til skade for både samfundsøkonomien og den grønne omstilling.

Med kunden i fokus

Når diskussionen falder på at løfte netselskabernes indtægtsrammer, bliver det hurtigt til en debat om størrelsen af de tariffer, som kunderne skal betale. Men her skal man passe på med at forsimple diskussionen og drage forhastede konklusioner. Øgede indtægter til netselskaberne og lavere tariffer til kunderne kan nemlig sagtens gå hånd i hånd, da der er i fremtiden, bliver mere forbrug og flere kunder til at dele regningen til elnettet. Med et løft i indtægtsrammerne, der giver et økonomisk bæredygtigt grundlag for investeringerne, er det Cerius-Radius vurdering, at tarifferne i faste priser alt andet lige vil falde over tid.

Den nye regulering skaber et vigtigt fundament for udbygningen af vores kritiske infrastruktur, og nu bliver udmøntningen afgørende. Vi stræber efter et tæt samarbejde med myndighederne, som ikke bliver bureaukratisk og tungt. For der er behov for handlekraftige netselskaber med den enorme opgave, som vi står overfor. Der er vi afhængige af den gode dialog med både kunder og politikere om, hvordan vi finder den rigtige balance i den risiko, der skal tages, når vi fremtidssikrer elnettet. For på den måde kan elnettet fortsætte med at være et stærkt fundament for den grønne omstilling.

Seneste nyheder