Vejledning for elinstallatørvirksomheder

For at sikre et effektivt samarbejde og effektiv sagsbehandling, vil vi bede dig læse vores vejledninger om forretningsgangen mellem den autoriserede elinstallatørvirksomhed og Cerius grundigt igennem.

Krav til samarbejdet

Installationsarbejde udføres i overensstemmelse med Elsikkerhedsloven, Stærkstrømsbekendtgørelsen, Standarder, samt Fællesregulativet.

I Cerius følger vi desuden vores vejledning for elinstallatørvirksomheder og Tilslutningsbestemmelserne.

Husk

Spændingskvalitet

Spændingen i Cerius’s forsyningsnet er tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul i tilslutningspunktet, ligger inden for intervallet ±10%, af den nominelle spænding på 230 volt. Det vil sige, hvis spændingen ligger mellem 207 og 253 volt jf. Europanorm 50160.

Kortslutningsniveau

Stikledninger tilsluttet i lavspændingsnettet kan oplyses:

  • Ved tilslutning direkte i transformerstation: Ik maks. 25 kA. Ik min 5 x stiksikringens mærkestrøm
  • Ved tilslutning i kabelskab: Ik maksimum 16 kA . Ik minimum 5 x stiksikringens mærkestrøm.

Tilslutninger i transformerstation skal altid foretages efter aftale med Cerius.

Systemjording

Systemjording er som udgangspunkt TT, når tilslutning sker i kabelskab.

Ved tilslutning i transformerstation kan systemjording TN-C påkræves. Hvis tilslutningen på eksisterende anlæg er forbundet med anlægsarbejder, opkræves faktiske omkostninger.

Ved nye tilslutninger betaler netkunder et tilslutningsbidrag til Cerius. Vores priser for det tilmeldte leveringsomfang opkræves efter Cerius’s prisblad for nettilslutninger. Installationsblanketten må IKKE benyttes som tilbudsgivning til netkunder.

  • Hvis du annullerer din tilmelding på Installationsblanketten inden 14 dage efter tilmeldingsdatoen, krediterer vi tilslutningsbidraget. Det er kun betalte tilslutningsbidrag som ikke krediteres.
  • Hvis du ønsker at reducere leveringsomfanget, tilbagebetaler vi ikke tilslutningsbidrag. Ved installationer, som udgår forbliver tilslutningsbidraget en hvilende rettighed på den pågældende matrikel i 10 år jævnfør vores tilslutningsbestemmelser.
  • Leveringsomfanget kan flyttes til en anden matrikel, hvis det nye tilslutningspunkt er tilknyttet den samme udføring, og hvis tilslutningspunktet er tættere på transformeren – mod energiretningen. Leveringsomfanget kan kun flyttes, hvis ejerforholdet er det samme
  • Hvis tilslutningspunktet ændres, betaler slutkunden de faktiske omkostninger til Cerius.

Find installationsblanketten

En direkte linje er en elektricitetsforbindelse, hvor elproduktion og elforbrug bliver koblet direkte – helt eller delvist uden om det kollektive elforsyningsnet.

I de områder, hvor der er stor produktion af grøn strøm, er direkte linjer med til at sikre en bedre udnyttelse af det kollektive elnet, uden at det kræver en massiv udbygning, idet strømmen føres direkte til forbrugsanlægget.

I Cerius følger vi retningslinjerne fra Energistyrelsen og bekendtgørelsen omkring direkte linjer.
Du kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside.

Vil du etablere en direkte linje, kan du kontakte os på mail ledningsprojekt@cerius.dk

Normalt forventer vi midlertidige installationer under 63 A har en varighed på maksimalt et år.

Eksempel 1)
Installatør forestår byggestrøm og permanent installation, typisk ved nye parcelhuse:

Der udarbejdes kun én tilmelding på en ny installation. Det skal fremgå af tilmeldingen, at måleren først anvendes til byggestrøm.

Ved transformermåling, opsættes en separat byggestrømsmåler jf. anvisning af byggestrøm og efterfølgende permanent måler jf. anvisning af permanent installation.

Eksempel 2)
Installatør forestår kun byggestrøm:
Ved opsætning af måler skal tilmeldingen på byggestrøm færdigmeldes.

Det kræver en ny tilmelding fra en anden elinstallatør til den permanente installation.  

Generelt

Alle midlertidige installationer under eller over 63 A i Cerius’ forsyningsområde registreres og indtegnes.

Vær opmærksom på:
Kræver tilslutningen derimod en ombygning,  vil de faktiske omkostninger af nettet blive opkrævet.

Tilmelding:

I tilmeldingsblanketten skal du som installatør oplyse det nærmeste ledige kabelskab/station, som installationen skal tilsluttes.

Har du ikke mulighed for at besigtige ledige tilslutningsmuligheder, kan vi i Cerius anvise til nærmeste ledige tilslutningspunkt.

Når du registrerer en midlertidig installation over 63 ampere, skal du huske at vedhæfte ISB-prøveprotokoller på de respektive måletransformere, som bliver anvendt.

De typer som vi i Cerius godkender, skal være i overensstemmelse med Fællesregulativet 2022 afsnit 23.

Teknik:
Der vælges ja eller nej ved ‘Måler ønskes tilsendt’. Ved tilmeldinger over 63 A skal der altid svares nej.

Installationsadresse:

Installationsadressen skal fremgå tydeligt m/ tilhørende kundenavn, hus- og matrikelnummer. Vi modtager gerne kortudsnit.

Fakturering:

Kunden skal ikke betales tilslutningsbidrag ved midlertidig installationer. 

Stikledning:

Ledningsspecifikationer oplyses ved ønsket tilslutningspunkt.
Kabelstikoplysninger med status, type og ampere skal udfyldes
Under punktet ‘Anvendelse’ skal der oplyses om motorstørrelse og startform, hvis tilmeldingen er over 63 A.

Byggestrøm skal altid anvises på en tilmelding for sig selv, idet der er forskellig lovhjemmel for byggestrøm og permanent installation.

Det er ikke længere muligt at tilslutte installationer uden måler.

Cerius ønsker at give netkunderne pålidelig strøm og samtidigt sikre en optimal udnyttelse af distributionsnettet. Derfor har vi brug for at have kontakt med de enkelte installationer via fjernaflæste målere.

Fra den 1. januar 2024 har vi derfor ændret vilkårene for tilslutning af installationer uden måler. Det er efter denne dato ikke muligt at tilslutte installationer uden måler.

Ændringen gælder for alle nye installationer og ved ændring af eksisterende installationer efter den 1. januar 2024.

Øvrig praksis vedrørende tilslutning er ikke ændret, og skal fortsat ske efter forudgående aftale med Cerius i henhold til gældende regler for tilslutning. Se mere i tilslutningsbestemmelserne.

Tilslutningsbidraget for installationer under 1 kVA er fortsat det samme, selvom der fremover skal være måler på installationen.

Installatøren tilslutter stikledningen i overensstemmelse med anvisningen fra Cerius.

I særlige tilfælde kan installatøren og Cerius aftale, at der tilsluttes maksimalt to parallelle kabler i et kabelskab. I disse tilfælde vil højest tilladte dimensioner være 2 stk. 4×150 AL/CU.

Det påhviler den autoriserede elinstallatørvirksomhed, at opmærkningen af stikledningen er korrekt udført med entydig tilhørsforhold.

Stikledning fremføres til tilslutningspunkt jævnfør anvisning og skal følge Cerius’s leveringsbestemmelser § 3 og tilsluttes af elinstallatørvirksomheden. Afstanden i offentligt areal fra tilslutningspunktet til nærmeste punkt på kundens matrikel bliver normalt højst 30 meter.

Fællesinstallationer i forbindelse med boliger betragtes som erhverv og ved fælles stikledning tilsluttes via en Tarif sikring.

Ved besøg hos netkunden skal du som elinstallatørvirksomhed huske at kontrollere, at installationen er plomberet. Det er vigtigt, at klemmekassen er plomberet. Denne forsegling af installationen indikerer nemlig, at lægmand ikke har adgang til installationen.

Kun elinstallatørvirksomheder må plombere en installation

Installationsmateriel i hovedstrømskredse, der fører umålt strøm, skal placeres bag plomberbart låg eller dæksel og kunne åbnes uden at afbryde spændingen.

Bestil installatørplomber

Manglende plombering

Hvis Cerius’ montører konstaterer manglende plombering af opsat måler, vil dette medføre en regning for manglende udført arbejde. Denne sendes til ansvarlige elinstallatørvirksomhed.

Når du afmelder en installation via installationsblanketten (ISB), skal du samtidig huske at demontere og fjerne stikledningen i tilslutningspunktet.

Gebyr-opkrævning
Cerius opkræver et gebyr for nedlæggelsen. Under fakturering skal du derfor oplyse; navn, adresse og mail. Er der tale om erhverv, skal du desuden oplyse CVR, og ved offentlige instanser skal der også oplyses EAN-nr.

Læse mere om gebyr

Returnering af målere
Målere til og med 63 ampere kan returneres til Cerius’ målerlager, som beskrevet her.
Transformer-målere bliver nedtaget af Cerius’ målerafdeling i samarbejde med den enkelte elinstallatørvirksomhed.

Bemærk samtidig at midlertidige installationer automatisk lukkes, når måleren returneres til målerlageret.

Privatejede anlæg til vedvarende energi og kraftvarmeværker, der tilsluttes i HSP-anlæg, kræver en sammenkoblingsaftale. Ansvarsfordelen er nærmere beskrevet i de konkrete sammenkoblingsaftale, der er udarbejdet mellem Cerius’s driftsansvarlige person og produktionsanlæggenes driftsansvarlige person.

Cerius har givet tilladelse til autoriserede elinstallatørvirksomheder, som på eget initiativ kan udføre følgende arbejdsprocedurer på 0,4kV nettet:

  • Udtagning og isætning af stikledningssikringer samt betjening af maksimalafbryder tilhørende den aktuelle kundes stikledning.
  • Isætning og udskiftning af sikringspasskrue (bundskrue) i sikringsliste/-element i kabelskab.
  • Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe.

 

Det er elinstallatørvirksomhedens ansvar, at BEK nummer1082 af 12/07/2016, BEK nummer 1608 af 20/12/2017 og EN50110-1 overholdes. Det betyder, at elinstallatørvirksomheden har samme ansvar som den driftsansvarlige virksomhed med hensyn til personalets sikkerhed – herunder relevant instruering.

Siden 1. juni 2017 har det, jf. Fællesregulativet, været muligt at etablere Seriel – Residual måling i forbindelse med ny installation til ladestander og varmepumper m.m.

Fælles for disse installationer er, at en aktør (erhverv) kan afregnes på en måler placeret (i serie) efter første afregningsmåler, under samme leveringsomfang.
Begge målere timeafregnes, og serielmålerens forbrug fratrækkes den foran siddende målers forbrug i vores datasystem, inden aflæsningerne sendes til Datahub/el leverandør.

Bemærk at ved ændring af en eksisterende måler fra skabelon til timeafregning skal elleverandøren varsles med mindst løbende måned + 30 dage. Det betyder, at der vil gå nogen tid fra sagen startes, til måleren kan ændres/opsættes.

Siden 1. juni 2017 har det været et krav, at batterianlæg skal tilmeldes til netselskabet.
Det har betydning for dimensioneringen og styringen af de lokale elnet, at vi ved hvor batterierne sidder i nettet, og hvor store de er.

Ved tilslutning og ændring af batterianlæg skal der tilmeldes via ISB – log på ISB her. Det sker i anvendelsesmodulet, som vist på billedet herunder.

For mere info
Se Teknisk Forskrift 3.3.1 for Batterianlæg

Energinet.dk har indført engrosmodellen per 1. april 2016. Det betyder, at elleverandører og netselskaber i dag altid vil være to forskellige selskaber.

Som elinstallatørvirksomhed kan du ikke færdigmelde en installation, før kunden har valgt en elleverandør.

Når vi opretter en ny installation, opretter vi samtidig det aftagernummer, som den fremtidige kunde skal bruge til at vælge elleverandør. Vi sender aftagernummeret direkte til kunden.

Vi vedhæfter altid en kopi af dette brev til den tilmelding du har lavet. Du kan derfor se brevet under ”Tegning” og eventuelt huske kunden på at få valgt en elleverandør.

Ved at anføre mailadresse under Kontaktperson på tilmeldingen, er du med til at fremme ekspeditionstiden, da vi så fremsender såvel faktura som brevet med information om aftagernummeret til den anførte mailadresse.

Ved fejl i installationen, som kan føre til målefejl, skal elinstallatør eller kunden kontakte Cerius hurtigst muligt. Det er vigtigt, at fejlen ikke udbedres, før en Cerius-servicetekniker har været på adressen for at kontrollere/dokumentere fejlen.

Vær opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at afvise en eventuel korrektion af elforbrug, hvis der ikke foreligger den nødvendige dokumentation af fejlen.

Kontakt Cerius på tlf. 70 29 20 24 eller på mail: info@cerius.dk