Persondatapolitik for elnetkunder

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Cerius behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

Cerius ejer Distributionsnettet, som transporterer elektricitet frem til kunden, som kunden har købt af en elleverandør ved separat aftale. Cerius transporterer også elektricitet fra en elproducent.

Kunden har et aftaleforhold til Cerius vedrørende den tekniske nettilslutning, og Kunden er forpligtet til at overholde Cerius’ Tilslutningsbestemmelser, som kan findes på Cerius’ hjemmeside.

Tilslutningsbestemmelserne er gældende mellem Kunden og Cerius fra det tidspunkt, hvor Kunden får rådighed over en Elinstallation, der er tilsluttet Distributionsnettet, eller begynder at aftage eller levere elektricitet gennem Cerius’ Distributionsnet.

Såfremt Kunden indgår en aftale om tilslutning af en Elinstallation til Cerius’ Distributionsnet, er Tilslutningsbestemmelserne gældende mellem Kunden og Cerius fra dette tidspunkt.

Indholdsfortegnelse

1. Dataansvarlig

Cerius er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som led i Cerius’ overordnede opgaver såsom drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af Distributionsnettet, Nettilslutning af Kunderne, måling af elektricitetsforbruget og produktion, opretholdelse af den tekniske kvalitet mv.

Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:
Adresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefonnr.: 70292024
Mail: persondata@cerius.dk

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

2. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Cerius behandler følgende personoplysninger om dig som netkunde

 • Almindelige oplysninger relateret til Cerius’ opgaver såsom drift, vedligeholdelse og nødvendig omog udbygning af Distributionsnettet, Nettilslutning af kunder, måling af elektricitetsforbruget og produktion, opretholdelse af den tekniske kvalitet mv., herunder kundens kontaktoplysninger, aftagenummer, målernummer, bank- og betalingsoplysninger, klagesager, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data.
 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
 • Følsomme oplysninger og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af elforsyningen, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Netselskabets ansatte eller for personer, der varetager Cerius’ interesser.

Derudover behandler Cerius personoplysninger om leverandører som led i udførelse af deres arbejde for os. Disse oplysninger indbefatter blandt andet kontakt- og brugeroplysninger samt lokationsdata. 

Vi behandler ligeledes cookies om besøgende på vores hjemmeside, se nærmere i vores cookiepolitik.

3. Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er følgende:

 • Distribution af elektricitet,
 • Måling af forbrug og produktion,
 • Administration af nytilslutninger og ændring eksisterende tilslutninger, herunder fakturering og afregning af tilslutningsbidrag,
 • Afhjælpning af afbrydelser af elforsyning,
 • Håndtering af straffesager eller retskrav,
 • Optimering af drift/sikring af leverings- og forsyningssikkerhed,
 • Valg til repræsentantskab.

Netselskabet behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.
Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale (Tilslutningsbestemmelserne), som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6,
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6,
 • At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6,
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6,
 • At behandlingen ud fra hensynet til optimering af drift og leverings- og forsyningssikkerhed efter en interesseafvejning går forud for kundens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen (den såkaldte interesseafvejningsregel),
 • At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i persondataforordningen,
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.

4. Opbevaring og oplysninger

Kundens personoplysninger opbevares tre år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i fem år plus indeværende regnskabsår.

Oplysninger i relation til drift af net/sikring af leverings- og forsyningssikkerheden opbevares, så længe det vurderes relevant og nødvendigt for driften af distributionsnettet samt opretholdelsen af leverings- og forsyningssikkerheden.

Følsomme personoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares, så længe de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

5. Viederegivelse af oplysninger

Cerius videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse.

Cerius videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Datahubben: Der videregives målepunktsrelateret data, som fx målepunktadresse samt aftagenummer m.v., idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
 • Kommuner: Får Cerius kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Cerius for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.
 • Politiet: Får Cerius kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Cerius for, at politiet underrettes herom.
 • Elleverandører: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem elleverandøren og Cerius.
 • Forskning/statistik: Videregivelse til brug for forskningsprojekter samt statistik. Viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med forordningens artikel 89, stk. 1, anses ikke for at være uforenelig med de oprindelige formål, oplysningerne er indsamlet til.
 • Selskaber, der er koncernforbundet med Cerius (oplysninger videregives kun i overensstemmelse med elforsyningslovens regler om den funktionelle adskillelse af netselskabet fra øvrige koncernaktiviteter).

I forbindelse med behandling af personoplysninger benytter Cerius databehandlere, der er indgået nødvendige databehandleraftaler med. Cerius kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til kravene efter lovgivningen.

6. Behandling hos databehandlere

Cerius overlader i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere. Brugen af databehandlere kan være i forbindelse med eksterne leverandører, som Cerius samarbejder med for at støtte sin virksomhed, for eksempel leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester, hosting og finansielle institutioner, håndtering af valg til repræsentantskab.

Når vi overlader dine personoplysninger til Cerius’ databehandlere, er der indgået databehandleraftaler, der bliver indhentet årlige audits, og dine personoplysninger bliver behandlet efter instruks fra Cerius. Dine personoplysninger bliver kun behandlet af databehandlere til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Databehandleraftalen indeholder forpligtende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren skal efterleve, således at Cerius’ høje sikkerhedsmæssige niveau bibeholdes, og persondatarettens krav efterleves.

7. Indsamling af oplysninger hos andre end den registrerede

Hvor det er relevant, indhenter vi oplysninger hos følgende kilder:

 • Hos elleverandører via DataHub,
 • Hos Energinet,
 • Hos offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre.

8. Kundens rettigheder

8.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte Cerius gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til tre måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

8.2 Ret til indsigt (se personoplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder

8.3 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

8.4 Ret til sletning af personoplysninger

I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig,
inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.5 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

8.6 Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod Cerius’ behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker
efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

8.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når dataansvarliges behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til dataansvarlig.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som dataansvarlig behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

9. Klage

Såfremt du ønsker at klage over Cerius’ behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: 33193200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk