Viden om elmålere

Herunder kan du læse om opsætning og håndtering af elmålere i forskellige situationer.

I alle tilfælde, hvor der aftages strøm i Cerius’s forsyningsnet uden om målerne, vil sagen blive betragtet som tyveri og politianmeldt.

Når du, som elinstallatørvirksomhed, udfører arbejde på vores net, skal det derfor altid ske efter gældende regler. Enhver medvirken til ulovligt udført arbejde anmeldes til politiet og Sikkerhedsstyrelsen. Cerius gør en stor indsats for at minimere strømtyveri. Vi analyserer og vurderer forbruget på installationer i vores forsyningsnet og samarbejder med politiet om at opklare sager om strømtyveri.

Kontakt os på telefon 70 29 20 24, hvis du har behov for at kortslutte en måler.

Har du spørgsmål eller kendskab til mulige ulovlige installationer, kan du kontakte Teknisk kundesupport – på telefon telefon 70 29 20 24 – hverdage mellem klokken 7.00 og 15.00.

Kontakt altid Cerius, hvis du har behov for at kortslutte en måler. Det er vigtigt, at du altid kortslutter (’luser’) en måler i samråd med Cerius. Du kan kontakte os på telefon 70 29 20 24.

Kortslutter du måleren uden tilladelse, vil det blive betragtet som tyveri. 

Grundlag for krav til måling på installationer med strømtransformere og spænding over 400V

Krav til målerinstallationer er beskrevet i Elmålerhåndbogen, som du finder på  Green Power Denmarks hjemmeside.

Hvis der skal tilsluttes generator, elpatron, store vindmøller eller andet forbrug/produktion, som skal styres af Energinet, skal der opsættes en styreenhed. Se evt. Energinets forskrift TF 5.8.1.

En styreenhed kræver sit eget målesystem med egen strøm- og spændingstransformere. Flere typer måleudstyr, som ikke er til afregning, kan evt. benytte fælles strøm- og spændingskredse.

 • Strømtransformere skal opfylde IEC 61869-2
 • Spændingstransformere skal opfylde IEC 61869-3


Oprettelse af sag

Ved oprettelse af ny tilslutning, gå til siden Log på ISB


Målesystemer

Ved installationer på 400V, se afsnit ”Målere over 63A, Netspænding 400 V (med strømtransformere)”

Ved installationer med netspænding 690V, skal nedenstående krav for strøm- og spændingstransformere opfyldes.

Ved installationer med netspænding over 1000V, skal nedenstående krav for strøm- og spændingstransformere opfyldes, samt Krav til højspændingsmåleanlæg (svarende til intern forskrift F001).

Ved installationer med anden netspænding end 400V og over 63A, her SKAL CERIUS afprøve målesystemet inden idriftsættelse.

Hvis et eksisterende anlæg ombygges, skal det ændres så det opfylder gældende regler.

Eksempelvis
– Anlæg med ARON kobling (4 leder system til strømmåling), disse skal ændres til 6 leder system.
– Ældre anlæg med strømtransformer (CT) i klasse 0,2, 0,5 og 1,0 for afregningsmåling, disse skal ændres til S udførelse (0,2S) for afregningsmåling.

– Andre forhold som ikke opfylder nærværende generelle krav, skal ombygges så kravene opfyldes.

Tekniske specifikationer for måletransformere, fremsendes til Cerius for kommentar, før etablering af anlæg.

Kontakt

Du er mere end velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

Kontakt målespecialisterne via mail maalerteknik@cerius.dk, eller via telefon 70 29 20 24, man-fre kl. 07.00-15.00 (lukket på alle helligdage)

Dokumentation kan fremsendes til følgende mailadresse maalerteknik@cerius.dk

Cerius skal udføre test af målesystem

Før der kan udføres test af målesystemet, skal der være udført følgende:

 • Der skal tilbagemeldes en dato for, hvornår der er klar til test, med minimum 3 ugers varsel.
 • Der skal foreligge en indkøbsordre eller tilslutningsaftale fra kunden, for test af målesystem, hvor dette er aktuelt, dette oplyses ved tilmelding/ aftalegrundlaget.
 • Kunden skal have valgt en el-leverandør.
 • Typeattest og Testrapporterne over strøm/spændingstransformerne skal være fremsendt/ eller være tilgængelige på stedet.

Følgende er desuden gældende for anlæg fra 690V og opefter.

 • Højspændingskabler er afmonteret i koblingsfeltet så strøm- og spændingstransformere er spændingsløse, og der ikke er forbindelse til effekt transformere.
 • Højspændings måleropsætninger udføres af Cerius.

 

Der skal før idriftsætning af anlæg være udført følgende:

Installationen skal være tilmeldt til Cerius og færdigmeldt af kundens installatør.

Når anlægget spændingssættes, informeres Cerius, så målerne kan idriftsættes.

Adgangsforhold

Følgende er gældende for anlæg fra 690V og opefter.

Højspændingsmålere skal placeres indenfor i bygning/ transformer-/koblingsstation.

Undtagelsesvis kan højspændingsmåler placeres udvendig, men indenfor aflåst indhegning, der hindrer adgang for uvedkommende, Cerius skal godkende placering og indhegning inden måler kan accepteret placeret udvendig.

Bygherre/entreprenør leverer en nøgle for bygning/indhegning, for placering i en af Cerius opsat nøgleboks.

Kommunikation til måler

Cerius anvender fjernaflæste målere, med kommunikation på fortrådet Ethernet eller med mobilsignal med ekstern antenne, hvorfor der skal være egnede antenneforhold/føringsveje.

Cerius følger Fællesregulativets bestemmelser om en eventuel føringsvej for kommunikationsledning. Det er derfor et krav, at nye tavler for strømtransformermåling er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

Føringsvejen i tavlen må kun anvendes til fjernaflæsningsmåleren.

Strømtransformere

Strømtransformernes sekundærforbindelser afsluttes i sikkerheds-skilleklemmer ved måler, og fortrådes som 6 leder system og jordes mod samleskinne.

Energiretningen i strømtransformerne skal altid være sådan at, energi-målingen fra net kommer på forbrugs-tælleværk, og til net (produktion, vindmøller, solceller) skal være på produktions-tælleværk.

Spændingstransformere

Spændingstransformere etableres ved målesystem med anden netspænding end 400V.

Ved spændingstransformere for andre målesystemer end 10kV eller 50kV, afklares forholdet med CERIUS i hvert enkelt tilfælde.

For spændingstransformere for målesystemer for 10kV eller 50kV, se afsnit ”Målere med netspænding >1000 V, Højspænding”.

Spændingstransformernes sekundærforbindelser skal sikres med spændingsautomater og afsluttes i sikkerhedsklemmer ved måler.

Automatsikring skal være 3 polet, med maks. 3A og Z karakteristik.

Terminal klemrækker

Terminal klemrækker inkl. afdækning skal være plomberbart.

Spændingsforsynings til målere skal være tilsluttet via automatsikring foran måler, automatsikringen skal placeres så tæt på spændings transformer som muligt, hvor måler klemkasse er placeret i umiddelbar nærhed til spændingstransformere kan det accepteres at automatsikring placeres i klemkassen.

Klemrække skal være med sikkerhedsklemmer for lednings tilslutning min. 2,5mm2.

Klemrækkefølge skal fordeles på følgende pladser set fra venstre, (spændinger) L1, L2, L3, (strømme) L1 frem, L1 retur, L2 frem, L2 retur, L3 frem, L3 retur og (spænding) N.

Hvor der er krav til at målere forsynes med hjælpespænding, skal der ligeledes være sikkerhedsklemmer for dette, disse placeres til højre for N klemme, med skillestykke mellem.

Hvor der er krav til måling kun med en måler

Målertavle skal etableres med plads til 1 stk. måler.
Specifikationer skal som minimum indeholde:

Følgende krav er gældende for spændingstransformere:

Spændingstransformere etableres ved målesystem over 400V.

 • Antal sekundære kerner, minimum 1 stk., forbeholdt afregningsmåling.
 • Spændingsmåling til andet formål end afregningsmåling skal tilsluttes egen spændingskreds/vikling/kerne.
 • Nøjagtighedsklasse til afregningsmåling 0,2.
 • Spændingstransformerne skal belastes fra 25-100% af mærkebyrden.
 • Beregning af byrde. Elmåleren belaster med ca. 2 VA.
  Bemærk: VA beregnes ud fra den enkelte installations længde.

Følgende krav er gældende for strømtransformere:

 • Primærstrøm: Beregnes ud fra største samtidig belastning.
 • Sekundærstrøm 5A.
 • Antal sekundære kerner, minimum 1 stk., forbeholdt afregningsmåling.
 • Strømmåling til andet formål end afregningsmåling skal tilsluttes egen strømkerne.
 • Nøjagtighedsklasse til afregningsmåling 0,2S, FS5.
 • Kortslutningsniveau 25kA 1 sek.
 • Strømtransformerne skal belastes fra 25-100% af mærkebyrden.
 • Beregning af byrde. Elmåleren belaster med ca. 0,2 VA.
  Bemærk: VA beregnes ud fra den enkelte installations længde.

 

Målerinstallation

Måler opsættes inde i stationen.

Der anvendes et stk. skab, med plads til måleren, skabet mærkes: Elmåler. Skabet skal indeholde skruefast plade, klemrække og gennemsigtig afdækning for klemrække, som beskrevet i Fællesregulativet. (FR. 25.6 og hele 26.).

Der skal være plads til 1 elmåler og 1 stk. terminal målerklemrække (placeret nederst i skabet).

Der accepteres kun en spændingsautomat pr. spændingskredsen.

Hvis elmåleren placeres i et særskilt skab, skal skabet mindst være 300 mm bredt og 700 mm højt, samt 200mm dybt.

Målerklemmer skal monteres med overkant afdækning, i en højde minimum 700mm til maksimal 1700mm over færdig gulv/ repos.

Foran målerskab skal være minimum 700mm fri plads.

Alle ledninger til strømkredse og evt. spændingskredse skal udføres med bevægelige ledninger. Der påsættes tylle på alle ledningsender. Der henvises til FR. kapitel 22 til 25. Der kan anvendes ledninger af anden type, af pladshensyn, disse ledninger skal dog overholde DS/HD 60364 vedr. oplægning af ledninger.

Ledninger for måler holdes adskilt fra klemrækkefelt og frem til målerklemrække.

Bemærk at lednings længder på mere end 10 m, for strømkredse, skal dimensioneres efter aftale med netselskabet.

Hvor der er krav til måling med hoved- og kontrolmåler

Se afsnit ”Kontrolmåling” for hvornår der er krav til hoved-og kontrolmåler.

Der skal være 2 målesystemer til afregningsmåling.
Målertavle skal etableres med plads til 1 stk. hovedmåler og 1 stk. kontrolmåler.

Udvalgte krav fra TR353 til målesystemer på installationer over 1000 V

Følgende krav er gældende for spændingstransformere:

Spændingstransformere etableres ved målesystem over 400V.

 • Antal sekundære kerner, minimum 2 stk., forbeholdt afregningsmåling.
 • Der skal være en spændingskreds for hvert målesystem.
 • Spændingsmåling til andet formål end afregningsmåling skal tilsluttes egen spændingskreds/vikling/kerne.
 • Nøjagtighedsklasse til afregningsmåling 0,2.
 • Spændingstransformerne skal belastes fra 25-100% af mærkebyrden.
 • Beregning af byrde. Elmåleren belaster med ca. 1-2 VA.
  Bemærk: VA beregnes ud fra den enkelte installations længde.

Følgende krav er gældende for strømtransformere:

 • Primærstrøm: Beregnes ud fra største samtidig belastning.
 • Sekundærstrøm 5A.
 • Antal sekundære kerner, minimum 2 stk., forbeholdt afregningsmåling.
 • Der skal være en strømkreds for hvert målesystem.
 • Strømmåling til andet formål end afregningsmåling skal tilsluttes egen strømkerne.
 • Nøjagtighedsklasse til afregningsmåling 0,2S, FS5.
 • Kortslutningsniveau 25kA 1 sek.
 • Strømtransformerne skal belastes fra 25-100% af mærkebyrden.
 • Beregning af byrde. Elmåleren belaster med ca. 0,2 VA.
  Bemærk: VA beregnes ud fra den enkelte installations længde.

Målerinstallation

Måler opsættes inde i stationen.

Der anvendes et stk. skab, med plads til to målere, skabet mærkes: Elmåler. Skabet skal indeholde skruefast plade, klemrække og gennemsigtig afdækning for klemrække, som beskrevet i Fællesregulativet. (FR. 25.6 og hele 26.).

Der skal være plads til 2 stk. elmålere og 2 stk. terminal målerklemrækker (placeret nederst i skabet).

Hvis elmålerne placeres i et særskilt skab, skal skabet mindst være 600 mm bredt og 700 mm højt, samt 200mm dybt.

Målerklemmer skal monteres med overkant afdækning, i en højde minimum 700mm til maksimal 1700mm over færdig gulv/ repos.

Foran målerskab skal være minimum 700mm fri plads.

Alle ledninger til strømkredse og evt. spændingskredse skal udføres med bevægelige ledninger. Der påsættes tylle på alle ledningsender. Der henvises til FR. kapitel 22 til 25. Der kan anvendes ledninger af anden type, af pladshensyn, disse ledninger skal dog overholde DS/HD 60364 vedr. oplægning af ledninger.

Ledninger for måler holdes adskilt fra klemrækkefelt og frem til målerklemrække.

Bemærk at lednings længder på mere end 10 m, for strømkredse, skal dimensioneres efter aftale med netselskabet.

I Cerius’ forsyningsområde kan du som autoriseret elinstallatørvirksomhed selv opsætte og nedtage en måler, hvis følgende er opfyldt:

 • Opsætning hvor der er betalt tilslutningsbidrag. 
 • Direkte og VE-målere ≤ 63A
 • 3-fasede installationer med stikbens målerrammer.
 • Enkeltstående installationer – dvs. der er ikke en mulighed ved etagebyggeri, rækkehuse og serielmåling.
 • Du kan tilmelde en ny installation først i byggestrømsstander, for senere selv og flytte elmåleren ind på huset.
 • Installationen skal være tilgængelig.
 • Du skal bruge WEB-App-løsningen på opsætningsstedet. 


Vi betaler porto for forsendelse, du kan bestille en returlabel her: 

Bestil returlabels

Målere over 63A opsættes og nedtages af Cerius efter aftale med elinstallatørvirksomheden

 • For målefelter hvor der etableres måling via strømtransformermåling skal Fællesregulativets bestemmelser følges.
  Se pkt. 6.1 og 23 i Vejledning for elinstallatører om tilslutning.
 • Cerius foretager en belastningsprøve på det samlede målesystem, der ikke må opdeles. Det skal derfor være muligt at sætte spænding på tavlen. Det er elinstallatørvirksomheden, som tilslutter spændingen
 • Cerius følger Fællesregulativets bestemmelser om en eventuel føringsvej for kommunikationsledning. Det er derfor et krav, at nye tavler for strømtransformermåling er i overensstemmelse med disse bestemmelser. Føringsvejen skal anvendes til fjernaflæsningsmåleren.
 • Målerens spændingskreds skal kortslutningsbeskyttes med automatsikringer, som skal have en mærkestrøm på minimum 2A med en D karakteristik og en brydeevne på 100 kA
 • Transformere, der er tilknyttet målesystemet skal være monteret før aftale om måleropsætning. Hvis det ikke er tilfældet faktureres elinstallatørvirksomheden for forgæves kørsel.
 • I tavler med måling over 63A skal du både levere og indsætte strømtransformere. Samtidig skal du sende en tilhørende prøveprotokol og en tavletegning til os.
  Du kan enten sende ovenstående dokumentation til teknik@cerius.dk eller vedhæfte det som en fil på din ISB-sag. 
  Husk at mærke det afsendte med WD-nummer fra installationsblanketten. Du kan oprette din ISB-sag her.

Husk at indsende tavletegning

Tavletegning af målesektion eller hovedsikringstavle for ikke-målt strøm, skal indsendes til Cerius. Tavletegningen vedhæftes tilmeldingen i installationsblanketten eller fremsendes til: teknik@cerius.dk.

Angiv følgende på tegningen:

 • Målesektionens mærkestrøm og -spænding
 • Målesektionens opstillingssted
 • Elinstallatørvirksomhedens eller rådgivende firmas navn og adresse.

Krav opfyldes jævnfør DEFU Rapport TR 353, Måleinstallationer for transformermåling.
Tegninger og tekniske specifikationer for anlægget, skal være fremsendt til CERIUS for kommentar, før etableringen af anlægget.

Spændingstransformernes sekundærforbindelser afsluttes i spændingsautomater og sikkerhedsklemmer.
Strømtransformernes sekundærforbindelser afsluttes i sikkerheds-skilleklemmer, og fortrådes som 6 leder system og jordes mod samleskinne. Bygherre/entreprenør leverer en nøgle for anlægget, for opsætning i en af Cerius opsat nøgleboks.

Anlæg idriftsættes ikke uden modtaget dokumentation og nøgle.
CERIUS skal afprøve målesystemet inden idriftsættelse.

Målere med netspænding <1000 V, Lavspænding

Netspænding udføres som 400/690V og i henhold til Fællesregulativet.
Spændingstransformere afklares med CERIUS i hvert enkelt tilfælde.
CERIUS fremsender strømtransformere til enten elinstallatørvirksomheden eller tavlefabrikant.
Modtageradresse skal derfor oplyses ved tilmelding.

Målere med netspænding >1000 V, Højspænding

Afsnit ”Generelle krav ved måling med strøm- og spændingstransformere” og Krav til højspændingsmåleanlæg (svarende til intern forskrift F001) er gældende.

Herunder vises forskellen mellem de to målemetoder Ferraris-metoden (også kaldes summeringsmetoden) og pr. fase- metoden. Man skal forestille sig, at de anførte værdier er det øjeblikkelige forbrug og/eller produktion eller resultatet heraf. Man kan altså ikke foretage en udregning, der omsætter målte værdier på en pr. fase-måler til, hvad dette ville være, hvis det var en summationsmåler, der havde foretaget målingerne.

Nedenstående ses forskellen på de to målemetoder.

1. Ferraris-metoden (også kaldet summeringsmetoden)

 InstallationMåling
 ForbrugProduktionForbrugProduktion
L11 kWh0 kWh
L21 kWh0 kWh
L31 kWh2 kWh
Registrering3 kWh2 kWh1 kWh0 kWh

2. Pr.-fase-metoden

 InstallationMåling
 ForbrugProduktionForbrugProduktion
L11 kWh0 kWh1 kWh0 kWh
L21 kWh0 kWh1 kWh0 kWh
L31 kWh2 kWh0 kWh1 kWh
Registrering3 kWh2 kWh2 kWh1 kWh

Hvornår skal du etablere kontrolmåling?

 • Der er typisk ved større anlæg bestemte situationer, hvor der er krav om etablering af kontrolmåling af installationen
 • Der bliver vurderet på målestedstype, spændingsniveau og samlet installeret effekt – og ikke på forbrug.

Kravene tager udgangspunkt i Energinet.dk’s forskrift D2 – Tekniske krav til elmåling, tabel 1, Fællesregulativet og DEFUs tekniske rapport TR353, 7. udgave og Fællesregulativet.

Krav til etablering af kontrolmåling:

 • Installationer ≤ 1 KV – her er der kun krav til produktionsanlæg
 • Installationer tilsluttet på spændingsniveau >1kV
 • Produktionsanlæg >2MW på decentrale kraftvarmeværker, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Produktion af vindkraft >2 MW, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Produktion og udveksling med egenproducenter >2MW, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Øvrig decentral produktion >2 MW, spændingsniveau 10-0,4 kV.

Cerius anvender kun stikbensmålere ved nye installationer til og med 63 ampere.

Det betyder, at:

 • Der ved udskiftning af målertavler/skabe skal anvendes målerstikdåser til stikbensmålere
 • Tilmelding på målerbytte skal sendes til Cerius
 • Som elinstallatørvirksomhed, må du ikke selv montere stikben på eksisterende målere
 • For målefelter for direkte måling skal Fællesregulativets bestemmelser følges.

Se punktet ‘Målere op til 63 ampere, Netspænding 400 V’.

Du finder vejledningen sammen med måleren. 

Installationen skal overholde Fællesregulativet. 

Målerplacering og adgang til måler

 • Målere skal placeres, så der er uhindret adgang til dem, og så de er let tilgængelig for aflæsning, kontrol og udskiftning jævnfør Fællesregulativet
 • I erhvervsinstallationer kan måleren placeres indvendigt. For erhverv betegnes uhindret adgang, som adgang uden forudgående aftale inden for normal arbejdstid
 • Der skal være minimum 70 centimeter fri plads foran måleren, så vores montør har uhindret adgang til kontrol, aflæsning og udskiftning
 • Ved målere placeret indendørs accepteres en afvigelse på +/- 10cm i forhold til højdekravet som angivet i Fællesregulativet, hvor overkant af klemrække for målertilslutning er 0,5 – 1,5m over gulv.
  Dispensationen gælder kun for målere placeret indendørs i kombinationsskabe og frit siddende målerrammer hvor tre målerrammer placeres over hinanden.
 • Målere skal placeres som angivet i Fællesregulativet §16
 • Ved B-kundes tilslutning direkte i transformerstation, kan afregningsmåleren/målefelt placeres i transformerstationen. Kunden betaler for etablering af målefeltet.

Landbrugsinstallationer

Direkte adgang til målere i landsbrugsinstallationer indebærer, at man skal kunne tilgå måleren uden at passere staldområder eller andre områder, hvor der stilles særlige krav til beklædning og for eksempel bad. Det kan betyde, at en tavle er nødt til at blive opdelt i en målertavle og en gruppetavle.

Forkert opsatte målere

En del målere opsættes desværre ikke korrekt i forhold til de kunder og adresser, som de er bestilt til. Når vi finder en forkert opsat måler, skal vi tilrette oplysninger i vores afregningssystem og eventuelt fysisk udskifte måleren. Derudover oplever vi også målere hvor der er byttet om på til- og afgang. Disse fejlopsætninger kræver altid udskiftning af måleren.

Omkostninger til denne opgave opkræves hos elinstallatørvirksomheden, der har opsat måleren.

Omkostninger inkluderer administrationstillæg, montørens medgået tid samt erstatning for ekstra målerbytte per måler.

Ring til Cerius ved defekt måler. 

Kontakt altid Cerius straks på telefon 7029 2024, hvis du konstaterer en brændt installation, hvor måler er berørt.

 • En nedtaget måler skal returneres til Cerius
 • Måleren sendes som normal post med omdeling. Den skal dog være forsvarligt indpakket, det vil sige som glas (husk at notere track´n´trace nummer, til eventuel senere brug)
 • Det er elinstallatørvirksomhedens ansvar, at måleren returneres til Cerius senest 5 arbejdsdage efter nedtagning 
 • Cerius betaler portoen for forsendelsen.

Bestil returlabels


Måleren sendes til:
Cerius
Att.: Målerlageret, bygning 4
Energivej 33
4690 Haslev

Cerius tilbyder ikke længere pulsudgang. 

Cerius udfører årlig stikprøvekontrol af målerne jævnfør gældende lovgivning.
Kontrol af målerne udføres i forhold til de gældende bestemmelser i DEFU Rapport TR 355 og 355-1.

Målerne verificeres af et uafhængigt og akkrediteret målerlaboratorium.

Resultater

Du kan se resultaterne af stikprøvekontrollen her.
Felter markeret med sort i rapporten vedrører målere, der ikke tilhører Cerius. Målerne tilhører i stedet andre forsyningsselskaber, som Cerius samarbejder med.

Arbejdsproces ved stikprøvekontrollerne

 • Første kontrol: Variabelprøvning.
  En “Ikke bestået” kontrol medfører:
 • Anden kontrol: Atributprøvning Plan 1.
  En “Ikke bestået” kontrol medfører:
 • Tredje kontrol: Atributprøvning Plan 2.
  En “Ikke bestået” kontrol medfører:
 • Fjerde kontrol: Målerpartiet udgår og skal nedtages.