Viden om elmålere

Herunder kan du læse om, hvordan du skal forholde dig i forhold til opsætning og håndtering af elmålere i forskellige situationer.

I alle tilfælde, hvor der aftages strøm i Cerius’s forsyningsnet uden om målerne, vil sagen blive betragtet som tyveri og politianmeldt.

Når du, som elinstallatørvirksomhed, udfører arbejde på vores net, skal det derfor altid ske efter gældende regler. Enhver medvirken til ulovligt udført arbejde anmeldes til politiet og Sikkerhedsstyrelsen. Cerius gør en stor indsats for at minimere strømtyveri. Vi analyserer og vurderer forbruget på installationer i vores forsyningsnet og samarbejder med politiet om at opklare sager om strømtyveri.

Kontakt os på telefon 70 29 20 24, hvis du har behov for at kortslutte en måler.

Har du spørgsmål eller kendskab til mulige ulovlige installationer, kan du kontakte Teknisk kundesupport – på telefon telefon 70 29 20 24 – hverdage mellem klokken 7.00 og 15.00.

Kontakt altid Cerius, hvis du har behov for at kortslutte en måler. Det er vigtigt, at du altid kortslutter (’luser’) en måler i samråd med Cerius. Ved kontakt til Cerius modtager du et kundesagsnummer til den kundesag (Netcaresag), som Cerius opretter angående kortslutningen.Kortslutter du måleren uden tilladelse, vil det blive betragtet som tyveri. Du kan kontakte os på telefon 70 29 20 24.

Såfremt udskiftning af måleren er nødvendig, husk at:

 • Bestille en ny måler via installationsblanketten.dk
 • Tjekke standardpriser for afregning
 • Der er særlige regler for installationer efter medgået tid
 • Oplyse følgende: ’kundesagsnummer og eksisterende måler er luset’ under fanebladet ’elinstallatørvirksomhed’ i bemærkningsfeltet
 • Du ikke må tilslutte installationen med kortslutter, før måleren eksempelvis er modtaget og opsat

Cerius dækker udgiften, til selve udskiftningen af måleren. Husk altid at oplyse kundesagsnummer på regningen til os – ellers får du ingen betaling.

Grundlag for krav til måling på installationer med strømtransformere og spænding over 400V

Krav til målerinstallationer er beskrevet i DEFU Rapport TR353, Måleinstallationer for transformermåling. Rapporten er en del af håndbogen ”Elmåling”.

Rapporten findes på Green Power Denmarks hjemmeside. Søg efter håndbogen Elmåling, Afsnit 3, punkt TR 353.

Hvis der skal tilsluttes generator, elpatron, store vindmøller eller andet forbrug/produktion, som skal styres af Energinet, skal der opsættes en styreenhed. Se evt. Energinets forskrift TF 5.8.1.

En styreenhed kræver sit eget målesystem med egen strøm- og spændingstransformere. Flere typer måleudstyr, som ikke er til afregning, kan evt. benytte fælles strøm- og spændingskredse.

 • Strømtransformere skal opfylde IEC 61869-2
 • Spændingstransformere skal opfylde IEC 61869-3

 

Oprettelse af sag

Kundens elinstallatør/driftsleder skal tilmelde sagen til Cerius, via installationsblanket. https://www.installationsblanket.dk/ediserver2/Account/LogOn

Cerius opretter herefter sagen og udtager aftagenumre.

 

Målesystemer

Ved installationer på 400V, se afsnit ”Målere over 63A, Netspænding 400 V (med strømtransformere)”

Ved installationer med netspænding 690V, skal nedenstående krav for strøm- og spændingstransformere opfyldes.

Ved installationer med netspænding over 1000V, skal nedenstående krav for strøm- og spændingstransformere opfyldes, samt Krav til højspændingsmåleanlæg (svarende til intern forskrift F001).

Ved installationer med anden netspænding end 400V og over 63A, her SKAL CERIUS afprøve målesystemet inden idriftsættelse.

Hvis et eksisterende anlæg ombygges, skal det ændres så det opfylder gældende regler.

Eksempelvis
– Anlæg med ARON kobling (4 leder system til strømmåling), disse skal ændres til 6 leder system.
– Ældre anlæg med strømtransformer (CT) i klasse 0,2, 0,5 og 1,0 for afregningsmåling, disse skal ændres til S udførelse (0,2S) for afregningsmåling.

– Andre forhold som ikke opfylder nærværende generelle krav, skal ombygges så kravene opfyldes.

Tekniske specifikationer for måletransformere, fremsendes til CERIUS for kommentar, før etablering af anlæg.

 

Kontakt

Du er mere end velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

Kontakt Målespecialisterne via mail maalerteknik@cerius.dk, eller via telefon 70 29 20 24, man-fre kl. 07.00-15.00 (lukket på alle helligdage)

Dokumentation kan fremsendes til følgende mailadresse: maalerteknik@cerius.dk

 

Cerius skal udføre test af målesystem

Før der kan udføres test af målesystemet, skal der være udført følgende:

 • Der skal tilbagemeldes en dato for, hvornår der er klar til test, med minimum 3 ugers varsel.
 • Der skal foreligge en indkøbsordre eller tilslutningsaftale fra kunden, for test af målesystem, hvor dette er aktuelt, dette oplyses ved tilmelding/ aftalegrundlaget.
 • Kunden skal have valgt en el-leverandør.
 • Typeattest og Testrapporterne over strøm/spændingstransformerne skal være fremsendt/ eller være tilgængelige på stedet.

Følgende er desuden gældende for anlæg fra 690V og opefter.

 • Højspændingskabler er afmonteret i koblingsfeltet så strøm- og spændingstransformere er spændingsløse, og der ikke er forbindelse til effekt transformere.
 • Højspændings måleropsætninger udføres af Cerius.

 

Der skal før idriftsætning af anlæg være udført følgende:

Installationen skal være tilmeldt til Cerius og færdigmeldt af kundens installatør.

Når anlægget spændingssættes, informeres Cerius, så målerne kan idriftsættes.

 

Adgangsforhold

Følgende er gældende for anlæg fra 690V og opefter.

Højspændingsmålere skal placeres indenfor i bygning/ transformer-/koblingsstation.

Undtagelsesvis kan højspændingsmåler placeres udvendig, men indenfor aflåst indhegning, der hindrer adgang for uvedkommende, Cerius skal godkende placering og indhegning inden måler kan accepteret placeret udvendig.

Bygherre/entreprenør leverer en nøgle for bygning/indhegning, for placering i en af Cerius opsat nøgleboks.

 

Kommunikation til måler

Cerius anvender fjernaflæste målere, med kommunikation på fortrådet Ethernet eller med mobilsignal med ekstern antenne, hvorfor der skal være egnede antenneforhold/føringsveje.

Cerius følger Fællesregulativets bestemmelser om en eventuel føringsvej for kommunikationsledning. Det er derfor et krav, at nye tavler for strømtransformermåling er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

Føringsvejen i tavlen må kun anvendes til fjernaflæsningsmåleren.

 

Strømtransformere

Strømtransformernes sekundærforbindelser afsluttes i sikkerheds-skilleklemmer ved måler, og fortrådes som 6 leder system og jordes mod samleskinne.

Energiretningen i strømtransformerne skal altid være sådan at, energi-målingen fra net kommer på forbrugs-tælleværk, og til net (produktion, vindmøller, solceller) skal være på produktions-tælleværk.

 

Spændingstransformere

Spændingstransformere etableres ved målesystem med anden netspænding end 400V.

Ved spændingstransformere for andre målesystemer end 10kV eller 50kV, afklares forholdet med CERIUS i hvert enkelt tilfælde.

For spændingstransformere for målesystemer for 10kV eller 50kV, se afsnit ”Målere med netspænding >1000 V, Højspænding”.

Spændingstransformernes sekundærforbindelser skal sikres med spændingsautomater og afsluttes i sikkerhedsklemmer ved måler.

Automatsikring skal være 3 polet, med maks. 3A og Z karakteristik.

 

Terminal klemrækker

Terminal klemrækker inkl. afdækning skal være plomberbart.

Spændingsforsynings til målere skal være tilsluttet via automatsikring foran måler, automatsikringen skal placeres så tæt på spændings transformer som muligt, hvor måler klemkasse er placeret i umiddelbar nærhed til spændingstransformere kan det accepteres at automatsikring placeres i klemkassen.

Klemrække skal være med sikkerhedsklemmer for lednings tilslutning min. 2,5mm2.

Klemrækkefølge skal fordeles på følgende pladser set fra venstre, (spændinger) L1, L2, L3, (strømme) L1 frem, L1 retur, L2 frem, L2 retur, L3 frem, L3 retur og (spænding) N.

Hvor der er krav til at målere forsynes med hjælpespænding, skal der ligeledes være sikkerhedsklemmer for dette, disse placeres til højre for N klemme, med skillestykke mellem.

 

Hvor der er krav til måling kun med en måler

Målertavle skal etableres med plads til 1 stk. måler.
Specifikationer skal som minimum indeholde:

 

Følgende krav er gældende for spændingstransformere:

Spændingstransformere etableres ved målesystem over 400V.

 • Antal sekundære kerner, minimum 1 stk., forbeholdt afregningsmåling.
 • Spændingsmåling til andet formål end afregningsmåling skal tilsluttes egen spændingskreds/vikling/kerne.
 • Nøjagtighedsklasse til afregningsmåling 0,2.
 • Spændingstransformerne skal belastes fra 25-100% af mærkebyrden.
 • Beregning af byrde. Elmåleren belaster med ca. 2 VA.
  Bemærk: VA beregnes ud fra den enkelte installations længde.

 

Følgende krav er gældende for strømtransformere:

 • Primærstrøm: Beregnes ud fra største samtidig belastning.
 • Sekundærstrøm 5A.
 • Antal sekundære kerner, minimum 1 stk., forbeholdt afregningsmåling.
 • Strømmåling til andet formål end afregningsmåling skal tilsluttes egen strømkerne.
 • Nøjagtighedsklasse til afregningsmåling 0,2S, FS5.
 • Kortslutningsniveau 25kA 1 sek.
 • Strømtransformerne skal belastes fra 25-100% af mærkebyrden.
 • Beregning af byrde. Elmåleren belaster med ca. 0,2 VA.
  Bemærk: VA beregnes ud fra den enkelte installations længde.

 

Målerinstallation

Måler opsættes inde i stationen.

Der anvendes et stk. skab, med plads til måleren, skabet mærkes: Elmåler. Skabet skal indeholde skruefast plade, klemrække og gennemsigtig afdækning for klemrække, som beskrevet i Fællesregulativet. (FR. 25.6 og hele 26.).

Der skal være plads til 1 elmåler og 1 stk. terminal målerklemrække (placeret nederst i skabet).

Der accepteres kun en spændingsautomat pr. spændingskredsen.

Hvis elmåleren placeres i et særskilt skab, skal skabet mindst være 300 mm bredt og 700 mm højt, samt 200mm dybt.

Målerklemmer skal monteres med overkant afdækning, i en højde minimum 700mm til maksimal 1700mm over færdig gulv/ repos.

Foran målerskab skal være minimum 700mm fri plads.

 

Alle ledninger til strømkredse og evt. spændingskredse skal udføres med bevægelige ledninger. Der påsættes tylle på alle ledningsender. Der henvises til FR. kapitel 22 til 25. Der kan anvendes ledninger af anden type, af pladshensyn, disse ledninger skal dog overholde DS/HD 60364 vedr. oplægning af ledninger.

Ledninger for måler holdes adskilt fra klemrækkefelt og frem til målerklemrække.

Bemærk at lednings længder på mere end 10 m, for strømkredse, skal dimensioneres efter aftale med netselskabet.

 

Hvor der er krav til måling med hoved- og kontrolmåler

Se afsnit ”Kontrolmåling” for hvornår der er krav til hoved-og kontrolmåler.

Der skal være 2 målesystemer til afregningsmåling.
Målertavle skal etableres med plads til 1 stk. hovedmåler og 1 stk. kontrolmåler.

Udvalgte krav fra TR353 til målesystemer på installationer over 1000 V

 

Følgende krav er gældende for spændingstransformere:

Spændingstransformere etableres ved målesystem over 400V.

 • Antal sekundære kerner, minimum 2 stk., forbeholdt afregningsmåling.
 • Der skal være en spændingskreds for hvert målesystem.
 • Spændingsmåling til andet formål end afregningsmåling skal tilsluttes egen spændingskreds/vikling/kerne.
 • Nøjagtighedsklasse til afregningsmåling 0,2.
 • Spændingstransformerne skal belastes fra 25-100% af mærkebyrden.
 • Beregning af byrde. Elmåleren belaster med ca. 1-2 VA.
  Bemærk: VA beregnes ud fra den enkelte installations længde.

 

Følgende krav er gældende for strømtransformere:

 • Primærstrøm: Beregnes ud fra største samtidig belastning.
 • Sekundærstrøm 5A.
 • Antal sekundære kerner, minimum 2 stk., forbeholdt afregningsmåling.
 • Der skal være en strømkreds for hvert målesystem.
 • Strømmåling til andet formål end afregningsmåling skal tilsluttes egen strømkerne.
 • Nøjagtighedsklasse til afregningsmåling 0,2S, FS5.
 • Kortslutningsniveau 25kA 1 sek.
 • Strømtransformerne skal belastes fra 25-100% af mærkebyrden.
 • Beregning af byrde. Elmåleren belaster med ca. 0,2 VA.
  Bemærk: VA beregnes ud fra den enkelte installations længde.

 

Målerinstallation

Måler opsættes inde i stationen.

Der anvendes et stk. skab, med plads til to målere, skabet mærkes: Elmåler. Skabet skal indeholde skruefast plade, klemrække og gennemsigtig afdækning for klemrække, som beskrevet i Fællesregulativet. (FR. 25.6 og hele 26.).

Der skal være plads til 2 stk. elmålere og 2 stk. terminal målerklemrækker (placeret nederst i skabet).

Hvis elmålerne placeres i et særskilt skab, skal skabet mindst være 600 mm bredt og 700 mm højt, samt 200mm dybt.

Målerklemmer skal monteres med overkant afdækning, i en højde minimum 700mm til maksimal 1700mm over færdig gulv/ repos.

Foran målerskab skal være minimum 700mm fri plads.

Alle ledninger til strømkredse og evt. spændingskredse skal udføres med bevægelige ledninger. Der påsættes tylle på alle ledningsender. Der henvises til FR. kapitel 22 til 25. Der kan anvendes ledninger af anden type, af pladshensyn, disse ledninger skal dog overholde DS/HD 60364 vedr. oplægning af ledninger.

Ledninger for måler holdes adskilt fra klemrækkefelt og frem til målerklemrække.

Bemærk at lednings længder på mere end 10 m, for strømkredse, skal dimensioneres efter aftale med netselskabet.

I Cerius’ forsyningsområde skal du som autoriseret elinstallatørvirksomhed, sørge for opsætning og plombering af direkte målere samt eventuel nedtagning og returnering af den gamle måler til Cerius. Vi betaler porto for forsendelsen.

Bestil returlabels

Nyoprettet installation

Den nye måler fremsendes, når:

 • Din kunde har valgt elleverandør
 • Du som autoriserede elinstallatørvirksomhed har anført ’måler ønskes tilsendt på tilmeldingen. Måleren skal opsættes senest på den 5. arbejdsdag fra modtagelsen. Hvis du på tilmeldingen har valgt ’nej’ til målerforsendelse, afventer Cerius, at du melder ”klar til måler” via installationsblanket.dk
 • Målere kan ikke afhentes hos Cerius.
 • Hvis du skal arbejde i en station, skal du udfylde følgende adgangsblanket samt modtage efterfølgende undervisning af os, i en station.
  Vi gør opmærksom på at vi har op til 5 dages behandlingstid af overstående.

Målere over 63A opsættes og nedtages af Cerius efter aftale med elinstallatørvirksomheden

 • For målefelter hvor der etableres måling via strømtransformermåling skal Fællesregulativets bestemmelser følges.
  Se pkt. 6.1 og 23 i Vejledning for elinstallatører om tilslutning.
 • Cerius foretager en belastningsprøve på det samlede målesystem, der ikke må opdeles. Det skal derfor være muligt at sætte spænding på tavlen. Det er elinstallatørvirksomheden, som tilslutter spændingen
 • Cerius følger Fællesregulativets bestemmelser om en eventuel føringsvej for kommunikationsledning. Det er derfor et krav, at nye tavler for strømtransformermåling er i overensstemmelse med disse bestemmelser. Føringsvejen skal anvendes til fjernaflæsningsmåleren.
 • Målerens spændingskreds skal kortslutningsbeskyttes med automatsikringer, som skal have en mærkestrøm på minimum 2A med en D karakteristik og en brydeevne på 100 kA
 • Transformere, der er tilknyttet målesystemet skal være monteret før aftale om måleropsætning. Hvis det ikke er tilfældet faktureres elinstallatørvirksomheden for forgæves kørsel.
 • I tavler med måling over 63A skal du både levere og indsætte strømtransformere. Samtidig skal du sende en tilhørende prøveprotokol og en tavletegning til os.
  Du kan enten sende ovenstående dokumentation til teknik@cerius.dk eller vedhæfte det som en fil på din ISB-sag. 
  Husk at mærke det afsendte med WD-nummer fra installationsblanketten. Du kan oprette din ISB-sag her.

Husk at indsende tavletegning

Tavletegning af målesektion eller hovedsikringstavle for ikke-målt strøm, skal indsendes til Cerius. Tavletegningen vedhæftes tilmeldingen i installationsblanketten eller fremsendes til: teknik@cerius.dk.

Angiv følgende på tegningen:

 • Målesektionens mærkestrøm og -spænding
 • Målesektionens opstillingssted
 • Elinstallatørvirksomhedens eller rådgivende firmas navn og adresse.

Krav opfyldes jævnfør DEFU Rapport TR 353, Måleinstallationer for transformermåling.
Tegninger og tekniske specifikationer for anlægget, skal være fremsendt til CERIUS for kommentar, før etableringen af anlægget.

Spændingstransformernes sekundærforbindelser afsluttes i spændingsautomater og sikkerhedsklemmer.
Strømtransformernes sekundærforbindelser afsluttes i sikkerheds-skilleklemmer, og fortrådes som 6 leder system og jordes mod samleskinne. Bygherre/entreprenør leverer en nøgle for anlægget, for opsætning i en af Cerius opsat nøgleboks.

Anlæg idriftsættes ikke uden modtaget dokumentation og nøgle.
CERIUS skal afprøve målesystemet inden idriftsættelse.

Målere med netspænding <1000 V, Lavspænding

Netspænding udføres som 400/690V og i henhold til Fællesregulativet.
Spændingstransformere afklares med CERIUS i hvert enkelt tilfælde.
CERIUS fremsender strømtransformere til enten elinstallatørvirksomheden eller tavlefabrikant.
Modtageradresse skal derfor oplyses ved tilmelding.

Målere med netspænding >1000 V, Højspænding

Afsnit ”Generelle krav ved måling med strøm- og spændingstransformere” og Krav til højspændingsmåleanlæg (svarende til intern forskrift F001) er gældende.

Herunder vises forskellen mellem de to målemetoder Ferraris-metoden (også kaldes summeringsmetoden) og pr. fase- metoden. Man skal forestille sig, at de anførte værdier er det øjeblikkelige forbrug og/eller produktion eller resultatet heraf. Man kan altså ikke foretage en udregning, der omsætter målte værdier på en pr. fase-måler til, hvad dette ville være, hvis det var en summationsmåler, der havde foretaget målingerne.

Nedenstående ses forskellen på de to målemetoder.

1. Ferraris-metoden (også kaldet summeringsmetoden)

 InstallationMåling
 ForbrugProduktionForbrugProduktion
L11 kWh0 kWh
L21 kWh0 kWh
L31 kWh2 kWh
Registrering3 kWh2 kWh1 kWh0 kWh

2. Pr.-fase-metoden

 InstallationMåling
 ForbrugProduktionForbrugProduktion
L11 kWh0 kWh1 kWh0 kWh
L21 kWh0 kWh1 kWh0 kWh
L31 kWh2 kWh0 kWh1 kWh
Registrering3 kWh2 kWh2 kWh1 kWh

Hvornår skal du etablere kontrolmåling?

 • Der er typisk ved større anlæg bestemte situationer, hvor der er krav om etablering af kontrolmåling af installationen
 • Der bliver vurderet på målestedstype, spændingsniveau og samlet installeret effekt – og ikke på forbrug.

Kravene tager udgangspunkt i Energinet.dk’s forskrift D2 – Tekniske krav til elmåling, tabel 1, Fællesregulativet og DEFUs tekniske rapport TR353, 7. udgave og Fællesregulativet.

Krav til etablering af kontrolmåling:

 • Installationer ≤ 1 KV – her er der kun krav til produktionsanlæg
 • Installationer tilsluttet på spændingsniveau >1kV
 • Produktionsanlæg >2MW på decentrale kraftvarmeværker, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Produktion af vindkraft >2 MW, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Produktion og udveksling med egenproducenter >2MW, spændingsniveau 50-0,4 kV
 • Øvrig decentral produktion >2 MW, spændingsniveau 10-0,4 kV.

Cerius anvender kun stikbensmålere. Ved nye installationer til og med 63 A anvendes udelukkende stikbensmålere.

Det betyder, at:

 • Der ved udskiftning af målertavler/skabe skal anvendes målerstikdåser til stikbensmålere
 • Tilmelding på målerbytte skal sendes til Cerius. Vi fremsender herefter en ny måler med stikben
 • Som elinstallatørvirksomhed, må du ikke selv montere stikben på eksisterende målere
 • For målefelter for direkte måling skal Fællesregulativets bestemmelser følges.

For størst mulig hjemtagelse af måledata, er det vigtigt du overholder følgende:

Den nye måler:

 • Fremsendes, når din kunde har valgt elleverandør
 • Skal opsættes senest fem arbejdsdage fra modtagelsen
 • Kan sendes, når du er klar til at sætte den op og dermed kan overholde tidsfristen. Benyt eventuelt feltet ’Klar til måler’ på installationsblanketten.dk. Hvis måleren ikke er opsat inden for tidsfristen, og vi derfor ikke har kontakt til måleren, modtager du en påmindelsesmail og efterfølgende to rykkermail med administrationstillæg

Inden du tilmelder en ny elmåler hos en kunde, skal kunden være tilmeldt hos en elleverandør, og du skal dokumentere lovliggørelsen af installationen sådan:

 • Bestil den nye elmåler via www.installationsblanket.dk.
 • Vælg i den første fane, ’Tilmelding’, blankettype ’Målerskift’.
 • Vælg herefter kategorien ’Andet’, og skriv ’Lovliggørelse’ under bemærkninger.
 • Upload billede-dokumentation for lovliggørelsen af installationen på installationsblanketten via ‘tegning’.
 • Øvrige faner udfyldes, som du plejer.

Når du modtager elmåleren, skal du montere den som normalt, men ikke spændingssætte den. Cerius sørger for sætte stiksikringer i kabelskabet. Herefter kan din kunde kontakte sin elleverandør for at anmode om at blive gentilsluttet. Hvis elleverandøren anmoder os om at gentilslutte elmåleren inden kl. 11, bliver den besigtiget og gentilsluttet inden kl. 16 samme dag.

Målerplacering og adgang til måler

 • Målere skal placeres, så der er uhindret adgang til dem, og så de er let tilgængelig for aflæsning, kontrol og udskiftning jævnfør Fællesregulativet
 • I erhvervsinstallationer kan måleren placeres indvendigt. For erhverv betegnes uhindret adgang, som adgang uden forudgående aftale inden for normal arbejdstid
 • Der skal være minimum 70 centimeter fri plads foran måleren, så vores montør har uhindret adgang til kontrol, aflæsning og udskiftning
 • Ved målere placeret indendørs accepteres en afvigelse på +/- 10cm i forhold til højdekravet som angivet i Fællesregulativet, hvor overkant af klemrække for målertilslutning er 0,5 – 1,5m over gulv.
  Dispensationen gælder kun for målere placeret indendørs i kombinationsskabe og frit siddende målerrammer hvor tre målerrammer placeres over hinanden.
 • Målere skal placeres som angivet i Fællesregulativet §16
 • Ved B-kundes tilslutning direkte i transformerstation, kan afregningsmåleren/målefelt placeres i transformerstationen. Kunden betaler for etablering af målefeltet.

Landbrugsinstallationer

Direkte adgang til målere i landsbrugsinstallationer indebærer, at man skal kunne tilgå måleren uden at passere staldområder eller andre områder, hvor der stilles særlige krav til beklædning og for eksempel bad. Det kan betyde, at en tavle er nødt til at blive opdelt i en målertavle og en gruppetavle.

Forkert opsatte målere

En del målere opsættes desværre ikke korrekt i forhold til de kunder og adresser, som de er bestilt til. Når vi finder en forkert opsat måler, skal vi tilrette oplysninger i vores afregningssystem og eventuelt fysisk udskifte måleren. Derudover oplever vi også målere hvor der er byttet om på til- og afgang. Disse fejlopsætninger kræver altid udskiftning af måleren.

Omkostninger til denne opgave opkræves hos elinstallatørvirksomheden, der har opsat måleren.

Omkostninger inkluderer administrationstillæg, montørens medgået tid samt erstatning for ekstra målerbytte per måler.

Kontakt altid Cerius på telefon 7029 2024, hvis du har behov for at udskifte en defekt måler. Ved kontakt til Cerius modtager du et kundesagsnummer til den kundesag (Netcaresag), som Cerius opretter angående kortslutningen.

Ved udskiftning af defekt måler, husk at:

 • Udfylde kundesagsnummer
 • Tjekke standardpriser for afregning
 • Der gælder særlige regler for installationer efter medgået tid

Cerius dækker udgiften til selve udskiftningen af måleren.

Husk altid at oplyse kundesagsnummer på regningen til os – ellers får du ingen betaling.

Kontakt altid Cerius straks på telefon 7029 2024, hvis du konstaterer en brændt installation, hvor måler er berørt. Ved kontakt til Cerius modtager du et kundesagsnummer til den kundesag (Netcaresag), som Cerius opretter angående kortslutningen.

Ved udskiftning af beskadiget måler i forbindelse med brændt installation:

 • Udfyldkundesagsnummer
 • Tjek standardpriser for afregning
 • Husk, der er særlige regler for installationer efter medgået tid
 • Bestil en ny måler via installationsblanketten.dk. Oplys kundesagsnummer og ’eksisterende måler er brændt’ under fanebladet ’elinstallatørvirksomhed’ i bemærkningsfeltet
 • Det er vigtigt, at du sørger for at returnere den brændte måler eller rester af den – selv helt bitte små stumper.

Kontakt altid Cerius på 70 29 20 24, hvis du har behov for at kortslutte en måler.

Cerius dækker udgiften, hvis branden er opstået i selve måleren, og/eller i klemmerækken, og hvis betalingen af skaden begrænser sig til udskiftning af måleren, og/eller klemmerækken. Husk altid at oplyse kundesagsnummeret på regningen til os – ellers får du ingen betaling.

Du skal altid ringe i tilfælde af en brændt måler

Vi vil meget gerne have så mange oplysninger som muligt, om den brændte måler. Når du ringer til os, aftaler vi, hvordan vi kan få de brændte dele tilsendt, og måske tager vi også selv ud og observerer på stedet. Vi sender altid de brændte målerdele til analyse hos Dansk Brandteknisk Institut til en uvildig årsagsundersøgelse.

 • En nedtaget måler skal returneres med posten
 • Måleren sendes som normal post med omdeling. Den skal dog være forsvarligt indpakket, det vil sige som glas (husk at notere track´n´trace nummer, til eventuel senere brug)
 • Cerius betaler portoen for forsendelsen

Bestil returlabels

Måleren sendes til:

Cerius
Att.: Målerlageret, bygning 4
Energivej 33
4690 Haslev

Tidsfrister for returnering af måler, ved målerbytte

 • Ved målerbytte skal du, jævnfør vedlagte jobkort, opsætte ny måler og returnere gammel måler senest fem arbejdsdage efter modtagelse af pakken
 • Hvis måleren ikke er retur inden for tidsfristen, vil du modtage en påmindelses mail. Herefter yderligere en påmindelsesmail, inden et administrationstillæg faktureres
 • Tidsfrister for returnering af måler, ved afmelding af installation
 • Måleren skal returneres til Cerius senest 10 arbejdsdage efter nedtagningen, eftersom kunden ikke kan afregnes før, at vi har fået måleren retur
 • Hvis måleren ikke er retur inden for de 10 arbejdsdage, vil du modtage en påmindelses mail. Herefter yderligere en påmindelsesmail, inden et administrationstillæg faktureres

Installatør ansvar

 • Det er elinstallatørvirksomhedens ansvar, at returnere måleren inden for rette tidsfrist, og at sikre måleren kommer frem til Cerius. Her kan det være en hjælp at notere track`n´trace nummer for eventuel efterlysning hos PostNord.

Kontakt os

 • Ved uforudsete udfordringer i processen, hvor du som elinstallatørvirksomhed, bliver forhindret i at overholde ovenstående tidsfrister, kontakt os endelig på telefon 59 21 51 01 eller på e-mail mbyt@cerius.dk.

Hvis en kunde ønsker, at der etableres pulsudgang på en eksisterende måler, skal du som elinstallatørvirksomhed sende en mail til: teknik@cerius.dk med informationer om:

 • Hvilken måler eller installation, det handler om, samt navn og adresse på kunden, der skal betale for etableringen
 • Bestilling af pulsudgange sker ikke via installationsblanketten. Men hvis etableringen af en pulsudgang sker ved tilmelding af en ny installation, via tilmeldingsblanketten, vil den blive udført uden beregning
 • Se prisen for etablering af pulsudgang på eksisterende måler.
  Bemærk, at Cerius ikke etablerer pulsudgange på 2-vejs målere samt PSO-målere.

Cerius udfører årlig stikprøvekontrol af målerne jævnfør gældende lovgivning.
Kontrol af målerne udføres i forhold til de gældende bestemmelser i DEFU Rapport TR 355 og 355-1.

Målerne verificeres af et uafhængigt og akkrediteret målerlaboratorium.

Resultater

Du kan se resultaterne af stikprøvekontrollen her.
Felter markeret med sort i rapporten vedrører målere, der ikke tilhører Cerius. Målerne tilhører i stedet andre forsyningsselskaber, som Cerius samarbejder med.

Arbejdsproces ved stikprøvekontrollerne

 • Første kontrol: Variabelprøvning.
  En “Ikke bestået” kontrol medfører:
 • Anden kontrol: Atributprøvning Plan 1.
  En “Ikke bestået” kontrol medfører:
 • Tredje kontrol: Atributprøvning Plan 2.
  En “Ikke bestået” kontrol medfører:
 • Fjerde kontrol: Målerpartiet udgår og skal nedtages.