Gebyrer

Selvom nettariffen dækker flere forskellige omkostninger, er der en række ydelser og gebyrer, der ikke er dækket gennem tariffen. Herunder kan du se vores forskellige gebyrer.

Som elnetkunde skal du være opmærksom på, at standardgebyrer opkræves via elregningen fra din elleverandør, mens du modtager en regning direkte fra os på de tekniske gebyrer. De fleste tekniske gebyrer kommer i forbindelse med arbejde, som en elinstallatør har udført hos dig. 

Som elinstallatør skal du huske at oplyse kunden om gebyrer, der opkræves i forbindelse med dit arbejde hos kunden.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves via elleverandøren
Ekskl. momsInkl. moms
Aflæsningsbesøg500,00625,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)1870,001.088,00
Fjernbetjent afbrydelse1​140,00175,00
Fjernbetjent genåbning140,00175,00
Fjenbetjent genåbning,
uden for normal arbejdstid4
330,00413,00
Fogedforretning, udkørende2Efter regningEfter regning
Opstart af fogedforretning3680,00850,00
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager1.010,001.263,00
Genåbning650,00813,00
Genåbning uden for normal åbningstid41.270,001.588,00
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler1.490,001.863,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted2.210,002.763,00
Målerundersøgelse på stedet1.070,001.338,00
Forgæves kørsel1, 5720,00900,00
Kontrolbesøg pga. selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse830,001.038,00
Målerudskiftning på kundens foranledning61.250,001.563,00

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves direkte af netselskabet
Ekskl. momsInkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning11.030,001.288,00
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager770,00963,00
Rykker ved for sen betaling1,2100,00125,00
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation1.490,001.863,00
Oprettelse af Mikro VE-anlæg2.250,002.813,00
Forgæves kørsel (elinstallatør)1720,00900,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler1.120,001.400,00
Midlertidig tilslutning i kabelskab5.370,006.713,00
Midlertidig tilslutning i transformer6.500,008.125,00
Montage i skab3.280,004.100,00
Montage af PE-leder1.850,002.313,00
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3GratisGratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik43.300,004.125,00
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab31.685,002.106,00
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab43.300,004.125,00
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation43.300,004.125,00
Påvisning af overdraget stik3GratisGratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik32.422,003.028,00
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3697,00871,00
Afprøvning af nødstrømsanlæg31.685,002.106,00
Afprøvning af nødstrømsanlæg43.300,004.125,00
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7795,00994,00
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,71.100,001.375,00
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,61.685,002.106,00
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,63.300,004.125,00
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5GratisGratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,53.300,004.125,00
Trinændring af transformer9.950,0012.438,00

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.

Note 3: I hverdage 7-15.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.

Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle.

Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.

Direkte til elhandlerPris i kr., ekskl. momsPris i kr, inkl. moms
For sen betaling fra elhandler310,00388,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling100,00125,00
Netselskab til elinstallatør  
Forgæves kørsel (elinstallatør)720,00900,00

Tillæg for ekstraordinære administrative opgaver

Ekstraordinært administrativ tillæg på 1.817,00 kr. ekskl. moms

Administrativt tillæg til dækning af det ekstraordinære administrative merarbejde vi, som netselskab, bliver påført i bestemte situationer – opgaver der ligger ud over den daglige drift

Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer:

  • Annullering af en tilmelding på et VE anlæg, efter vi har oprettet alle stamdata på DataHubben
  • Hvis en tilmelding annulleres efter måleren er udleveret
  • Hvis en måler fejlmonteres, eller ikke plomberes
  • Hvis der er bestilt en forkert måler
  • Manglende aflevering af en nedtaget måler
  • Hvis oplysninger om betaler er forkerte
  • Hvis faktureringsoplysninger er forkerte
  • Hvis der skal ændres betaler af tilslutningsbidrag

Tillæg for ekstraordinært besøg faktureres efter medgået tid

Administrativt tillæg til dækning af ekstra ordinært besøg af montør eller tekniker, herunder kørsel, til en kundeinstallation.

Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer

  • Ved fejlmontering af måleren, eller hvis måleren ikke plomberes.
  • Misligholdelse af aftalt møde