Tilmelding af elproducerende anlæg

Læs, hvad skal du gøre i forbindelse med tilmelding af sol-, vindkraftanlæg samt øvrige elproducerende anlæg til Cerius elnet.

Sådan gør du

Øjebliksafregning gruppe 3

Denne nettoafregningsgruppe kan tilmeldes uden forudgående krav om ‘Tilsagns-ID’. Der er ikke krav om godkendelse til nettoafregning.

Gruppe 3 er beregnet på de producenter, som har en ubetydelig leverance til elnettet og ikke ønsker at modtage betaling for den produktion, som leveres til nettet. (Bemærk – det er ikke muligt efterfølgende at skifte fra gruppe 3 til gruppe 2.)

For anlæg over 125 kW skal der udarbejdes en Nettilslutningsaftale med Cerius. Nettilslutningsaftalen beskriver både administrative og tekniske krav, der skal være opfyldt inden tilslutning af dit anlæg. Vi fremsender aftalen til dig umiddelbart efter, at vi har modtaget din tilmelding.

Aftalen skal være returneret i underskrevet tilstand, før vi kan anvise anlægget.

Nedenfor kan du se eksempler på udformningen af nettilslutningsaftalen.

Egenproducenter har mulighed for at få målt deres forbrug/produktion med en summationsmåler. Det er dog ikke alle, der har krav på at få en summationsmåler gratis.

Hvem får tilbudt summationsmålere?

Cerius kan fra den 18. november 2019 tilbyde summationsmålere til egenproducenter. Summationsmåleren kendes på, at den har en blå firkant på fronten af måleren.Helt nye tilslutninger, der etableres efter den 1. februar 2019, og på samme tid er tilmeldt forbrug og produktion, vil automatisk få en summationsmåler uden beregning.

Eksisterende egenproducenter og fremtidige egenproducenter, der allerede har en fasemåler.

Disse kan vælge at lade fasemåleren udskifte for egen regning. De skal henvende sig til en autoriseret el-installatør og bede denne om at få måleren udskiftet til en summationsmåler.

Pris

Du vil blive opkrævet et gebyr (Målerudskiftning på kundens foranledning) fra Cerius for målerskiftet. Opkrævning vil ske via din el-leverandør.

Se prisen

Cerius er godkendt til at benytte standardsaftalen for nettilslutning af solcelleanlæg, der er større end 125kW og mindre end eller lig 25 MW.

Find standardaftalen på Dansk Energis hjemmeside

Godkendelse fra Dansk Energi

Dansk Energi har den 5. september 2013 i medfør af Elforsyningslovens § 73B anmeldt standardaftale for nettilslutning af solcelleanlæg større end 125 kW og mindre end eller lig 25 MW til Energitilsynet.

Cerius har den 23. maj 2014 metodeanmeldt benyttelse af standardaftalen. Den 2. juli 2014 har Energitilsynet i medfør af Elforsyningslovens § 73 B taget standardaftalen til efterretning, og den 3. juli 2014 har Energitilsynet jf. metodebekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2 godkendt, at Cerius kan benytte standardaftalen.

Cerius er godkendt til at benytte standardsaftalen for nettilslutning af vindkraftanlæg større end 11 kW og mindre end eller lig med 25 MW.

Find standardaftalen på Dansk Energis hjemmeside

Godkendelse fra Dansk Energi

Dansk Energi har den 2. september 2014 i medfør af Elforsyningslovens §73B anmeldt standardaftale for nettilsluttede vindkraftanlæg større end 11 kW og mindre end eller lig med 25 MW til Energitilsynet.

Cerius har den 23. maj 2014 metodeanmeldt benyttelse af standardaftalen. Den 6. august 2015 har Energitilsynet jf. Metodebekendtgørelsen §1, stk. 1 og 2 godkendt Cerius benyttelse af standardaftalen.

I Nettilslutningsbekendtgørelsen bliver det fastslået, at vindmølleejere har fået nedsat vindmølleabonnementet imod at betale netselskabets faktiske omkostninger til drift og vedligehold af afregningsmåleren.

Det betyder at Cerius kan viderefakturere omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse eller udskiftning af afregningsmåler, målertransformer, samt kalibrering og aflæsning af måleren.

Læs hele bekendtgørelsen

Som netselskab er Cerius ansvarlig for, at ændringer af eksisterende VE-anlæg bliver indberettet i Stamdataregisteret hos Energistyrelsen.
Det betyder derfor, at der skal laves en tilmelding via Installationsblanketten, hvis en installation eller et anlæg ændres.

Hvis du ændrer på et eksisterende anlæg skal du være opmærksom på, at der ikke må ændres på anlæg godkendt på gl. ordning (Nettoafregningsgruppe 6), hvis ikke Energistyrelsen har godkendt det på forhånd. Og såfremt komponenterne ikke er identiske, så skal Energistyrelsen godkende ændringen, før delene skiftes.

Se mere på www.ens.dk

Sammenkoblingsaftale for anlæg over 11 kW

Aftalen mellem dig som elproducent og Cerius regulerer vilkår for:

  • Hvordan anlægget etableres og drives
  • Gældende tekniske forskrifter
  • Hvordan Cerius opfylder en tilstrækkelig og sikker elforsyning i forsyningsområdet
  • Cerius’s forpligtelse til at aftage strøm fra dit elproducerende anlæg

Anlægget skal overholde retningslinjer og forskrifter udstedt af Energinet.dk

Læs mere på Energinets hjemmeside