Lokal kollektiv tarifering

Vi er i gang med at udvikle en model for den lokale kollektive tarifering. Nærmere betegnet en tariferingsmodel – et konkret afregningsprincip – baseret på kollektive målinger fra sammenslutninger af netkunder. Princippet skal sikre, at de lokale energifællesskaber (både forbrugere og producenter) bliver tariferet efter de faktiske omkostninger, der er forbundet med deres brug af elnettet.

Optimal udnyttelse af det lokale elnet
Den lokale kollektive tariferingsmodel skal både tilskynde vores netkunder til at udnytte det lokale net optimalt og give dem et økonomisk incitament til at lægge deres forbrug og produktion (fra VE-anlæg) samtidigt. Når  produktion og forbrug udligner hinanden lokalt – der hvor den maksimale udveksling reduceres – bliver det kollektive elnet aflastet, fordi den maksimale belastning af det lokale elnet bliver mindre. Det kan give anledning til lavere omkostning, som kan komme de lokale kunder til gavn i form af en lavere betaling.

Det er en omfattende proces at skabe en tidssvarende tariferingsmodel, som både er omkostningsægte og understøtter en sund udvikling af vores transportinfrastruktur. Og der er mange facetter at tage højde for. Derfor er det ikke noget, vi gør alene. Den 19. september 2023 holdt Cerius og Radius et dialogmøde med alle interesserede aktører. Ved at involvere flere relevante parter fik vi ikke blot efterprøvet de tanker, vi har gjort os hidtil, vi fik også indsigt og input til vores videre arbejde.

Status på det igangværende arbejde
Vi har anmeldt metoden for tarifering af lokale sammenslutninger af netkunder til Forsyningstilsynet 7. marts 2024. Inden modellen kan tages i brug, skal metoden behandles og godkendes af Forsyningstilsynet, hvilket vi afventer lige nu.

Vi planlægger at kunne indføre tarifering af lokale sammenslutninger af netkunder i begyndelsen af 2025, hvis Forsyningstilsynet kan godkende metoden og de nødvendige administrative forhold er på plads.

Er du interesseret i at læse de indsendte dokumenter, finder du dem her:

Metodebeskrivelse for tarifering af lokale sammenslutninger af netkunder

Appendiks 1: Høring baseret på aktørdialog 19. september 2023

Appendiks 2: Vilkår og betingelser for lokale sammenslutninger af netkunder